Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (PBLA IP) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina konkursu diasporas latviešu skolu ārpus Eiropas finansiālajam atbalstam 2024. gadā


Izglītības padomes locekļi 2021.gadā

Elisa Freimane, ALAs Izglītības nozares vadītāja
elisa.freimanis@gmail.com

Iveta Leitase, LAAJ izglītības nozares vadītāja
leitase@gmail.com

Elizabete (Elita) Petersons, LNAK Izglītības nozares vadītāja
elitapetersons@sympatico.ca

Ilze Atardo, ELA Izglītības nozares vadītāja
ilze.atardo@gmail.com

Lauma Vlasova, KLK priekšsēde
lauma.vlasova@inbox.lv

Renāte Albrehta, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība (DAKLA)
renate.albrehta@gmail.com

Raits Eglītis, PBLA Izglītības padomes izpilddirektors
raits.eglitis@pbla.lv

Līga Ruperte, PBLA izglītības padome, 3×3 aizsācēja un globālā koordinatore
liga3x3@iserv.net

Izglītības padomes locekļu ziņojumi

PBLA Izglītības padome izveidota 1976. gadā, lai veicinātu un koordinētu latvisko izglītības darbu trimdas zemēs. IP sadarbojas ar latviešu mītņu zemju centrālo organizāciju Izglītības nozarēm, savācot un izplatot informāciju, rīkojot globālās izglītības darbinieku konferences un koordinējot izglītības darbu ārpus Latvijas. Kopš 1990. gada IP arī veic dažādus projektus sadarbībā ar Latviju, ieskaitot globālās izglītības darbinieku konferences Minstere I, II, III un IV. IP locekļi ir dažādo mītņu zemju centrālo organizāciju Izglītības nozaru vadītāji.

PBLA Izglītības padomes projekti:

2005. gadā:

 • Izdota Latvijas vēstures burtnīcas II daļa (M. Laiviņa)
 • Iesākts darbs pie Latvijas vēstures burtnīcas I daļas (M. Laiviņa)

2006. gadā:

 • Iesākts darbs pie Latvijas fiziskās ģeografijas burtnīcas (M. Laiviņa)
 • Izsludināts Īpašu uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta bērnu un jauniešu konkurss “Ceļš uz mājām – Tuvs vai tāls?”
 • Notiek 3×3 nometnes ASV, Anglijā, Austrālijā un Latvijā
 • Notiek satikšanās ar LR Izglītības un Zinātnes ministrijas, Īpašu uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta un Latviešu valodas apguves valsts aģentūras pārstāvjiem

2007. gadā:

 • Pabeigta Latvijas vēstures burtnīcas I daļa (M. Laiviņa)
 • Pabeigta Latvijas fiziskās ģeografijas burtnīca (M. Laiviņa)
 • Sadarbībā ar Latvians OnLine (www.latviansonline.com) izveidota izglītības lapa
  • Izglītības lapā ievietoti mācību materiāli
 • Notiek 3×3 nometnes ASV, Anglijā, Austrālijā un Latvijā
 • Apciemotas skolas Dublinā, Londonā, Dānijā, Briselē, Stokholmā, Norvēģijā, Austrālijā un ASV
 • Notiek satikšanās un izveidojas sadarbība ar LR Izglītības un Zinātnes ministrijas, Īpašu uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, Latviešu valodas apguves valsts aģentūras un Valsts valodas aģentūras pārstāvjiem

2008. gadā:

 • Pabeigta latvijas saimnieciskās ģeografijas burtnīca (M. Laiviņa)
 • Notiek „Kopīgais ceļš uz valodu.” Ārzemju latviešu skolotāju seminārs 4./5. jūlijā
 • Iesākts Mazputniņa diģitalizācijas projekts (A. Straumanis)
 • Turpinās sadarbība ar Latvians OnLine pilnveidojot izglītības mājas lapu
  • Izglītības sadaļā ir iekļauti četri jauni raksti
  • Latviešu skolu saraksts ir papildināts
  • „Learning Latvian” sadaļa – pievienoti jauni skolotāji un latviešu valodas mācības iespējas universitātēs.
  • „Links” sadaļa pārstrādāta un daudzas jaunas izglītības saites pievienotas
  • Mācību materiālu sadaļā pievienotas lugas un darba lapas.
  • Regulāri mājas lapā minēti jaunumi, kas saistīti ar izglītību, kas tieši attiecās uz latviešu valodas mācīšanu ārpus Latvijas. Ziņas par semināriem, kursiem, konkursiem, nesen izdotu mācību vielu, portāliem, stipendijām ievietotas savlaicīgi (kā arī tikko informācija ir pieejama).
 • Koordinēta informācijas sagāde par izglītības darbiniekiem ārpus Latvijas un tā nodota Izglītības un Zinātnes Ministrijai Atzinības rakstu piešķiršanai
 • Notiek 3×3 nometnes ASV, Austrālijā un Latvijā
 • Apciemotas skolas Nīderlandē, Pēterburgā, Bostonā un Briselē
 • Turpinās satikšanās un sadarbība ar LR Izglītības un Zinātnes ministrijas, Īpašu uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, Latviešu valodas apguves valsts aģentūras un Latviešu valodas apguves valsts aģentūras pārstāvjiem

2009. gadā

 • Notiek darbs pie
  • Tēvzemes mācības burtnīcas (M. Laiviņa)
  • Valodas darba burtnīcas (U. Auziņa
 • Turpinās darbs pie
  • Mazputniņa diģitalizācijas projekta
  • Lasāmās vielas latviešu skolām ārzemēs (E. Freimane/D. Copeland)
  • PBLA/Latvians Online izglītības mājas lapas
 • No 4.-7. augustam notiks Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas rīkoti skolotāju kursi diasporas skolotājiem
 • Paredzētas 3×3 nometnes ASV, Anglijā, Austrālijā un Latvijā
 • Turpinās satikšanās un sadarbība ar LR Izglītības un Zinātnes ministrijas, Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūras pārstāvjiem

Trīsreiztrīs

Trīsreiztrīs nometnes – visu paaudžu latviešiem visā pasaulē latvisko zināšanu paplašināšanai, latviskās kopības sajūtas veicināšanai, latvisko ģimeņu stiprināšanai, latvisko draudzību sekmēšanai un latviskās kultūrvides attīstīšanai.

2016.gadā paredzētās nometnes

Austrālijā-Adelaidē no 2.-8.janvārim, vadīja Mārīte Rumpe
Latvijā-Saldū no 3.-10.jūlijam, vadīs Egija un Ingus Krūmiņi un Pelčos (pie Kuldīgas) no 24.-31.jūlijām, vadīs Daiga un Aldis Bitinieki;
Anglijā-angļu valodā no 24.-31.jūlijam, vadīs Rita Harrison un latviešu valodā no 1.-6.augustam, vadīs Aija un Sandris Leonoviči
Īrijā-no 15.-21.augustam, vadīs Baiba Kalniņa
ASV-Garezerā no 7.-14.augustam, vadīs Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa un Katskiļos no 14.-21.augustam, vadīs Helēna Vīksniņa.

2015.gadā nometnes notika

Austrālijā-Yarramundi (pie Sidnejas) no 2.-8.janvārim, vad. Valda Taylor, Sandra Dragūna
Latvijā-Priekuļos no 19.-26.jūlijam, vad. Eduards Krūmiņš un Ieva Ploriņa un Viļānos, no 28.jūnija-5.jūlijam, vad. Aloida un Viktors Jurčenko;
ASV-Garezerā no 9.-16.augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa un Katskiļos no 16.-23.augustam, vad. Helēna Vīksniņa;
Īrijā – no 16.-23.augustam, vad. Baiba Kalniņa
Anglijā-no 23.-27.augustam, vad. Aija un Sandris Leonoviči

2014.gadā nometnes notika

Austrālijā-Tulangi (pie Melburnas) no 2.-8.janvārim, vad. Iveta un Valdis Laiņi
Latvijā-Rucavā no 13.-20.jūlijam, vad. Inese Krūmiņa ar ģimeni un Smiltenē no 20.-27.jūlijam, vad. Inese un Ainārs Grīnvaldi
Anglijā-no 27.jūlija-3.augustam, vad. Ināra Harrison, Monika Hall, Maija Lenik, Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga, Dace Fisher un Rita Harrison.
Īrijā-no 1.-17.augustam, vad. Ingūna un Imants Mieži
ASV-Garezerā no 10.-17.augustam, Maijas Zaeskas vadībā un Katskiļos no 17.-24.augustam Helēnas Vīksniņas vadībā

2013.gadā nometnes notika

Austrālijā-Adelaidē no 2.-8.janvārim, vad. Jolanta Lārmane un Kārlis Ātrens
Latvijā-Neretā no 7.-14.jūlijam, vad. Aelita un Juris Batņas un Dundagā no 21.-28.jūlijam, vad. Anna Gobzeme-Nulle un Guntis Nulle
Īrijā-no 11.-18.augustam, vad. Ingūna Mieze
Anglijā-no 21.-28.jūlijam, vad. Ināra Harrison, Monika Hall, Maija Lenik, Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga, Rita Harrison.
ASV-Garezerā no 11.-18.augustam Maijas Zaeskas vadībā un Katskiļos no 18.-25.augustam Helēnas Vīksniņas vadībā

2012.gadā nometnes notika

Austrālijā-Springwood (pie Sidnejas) no. 2-8.janvārim, vad. Ojārs Greste
Latvijā-Kocēnos no 8.-15.jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi
un Kandavā no 22.-29.jūlijam, vad. Aldis un Daiga Bitinieki;
ASV-Garezerā no 5.-12.augustam, Maijas Zaeskas vadībā, palīdze Amanda Jātniece un Katskiļos no 19.-26.augustam Helēnas Vīksniņas vadībā;
Īrijā-no 17.-24.jūnijam, vad. Ilze Ceiča

2011.gadā nometnes notika

Austrālijā-Falls Creek (Viktorijā) no 2.-8.janvārim, vad. Irēne un Andris Ziedari
Latvijā-Cesvainē no 3.-9.jūlijam, vad. Ingus un Egija Krūmiņi un Liepnā no 17.-24.jūlijam, vad. Aloida un Viktors Jurčenko;
ASV-Garezerā no 7.-14.augustam, Maijas Zaeskas vadībā, palīdze Amanda Jātniece un Katskiļos no 14.-21.augustam Helēnas Vīksniņas vadībā;
Anglijā-Straumēnos no. 24.-30. jūlijam, vad. Monika Hall, Ingrīda Džeriņa, Ilze Kadeģe, Ināra Harrison, Jo Grinberga, Rita Harrison

2010.gadā nometnes notika

Austrālijā-Adelaidē no 2.-8.janvārim, vad. Lilita Daenke
Latvijā-Mālpilī no 11. līdz 18. jūlijam, vad. Inese un Jānis Atis Krūmiņi
un Mazsalacā no 25. jūlija līdz 1. augustam, vad. Ineses un Indulis Bērziņi;
ASV-Garezerā no 8.-14. augustam, Maija Zaeskas vadībā, palīdze Amanda Jātniece
un Katskiļos no 15.-22. augustam, Tainas Laiviņas vadībā;
Anglijā-Straumēnos no 25.-31. jūlijam Ritas Harrison vadībā

2009.gadā nometnes notika

Austrālijā -Mittagongā (pie Sidnejas) no 2.-8. janvārim, vad. Anita Andersone
Latvijā-Naukšēnos, no 28. jūnija līdz 5. jūlijam, vad. Daiga un Kārlis Rokpeļņi un Kazdangā, no 19. līdz 26. jūlijam, vad. Daiga un Aldis Bitinieki;
ASV-Garezerā no. 9.-16. augustam Maijas Zaeskas vadībā un Katskiļos no 16. -23. augustam Tainas Laiviņas vadībā;
Anglijā-Straumēnos no 2.-9.augustam Daces Birzgales-Lieģes vadībā

2008. gadā nometnes notika

Austrālijā-Melburnā no 2. – 8. janvārim, vad. Anita Andersone;
Latvijā-Malnavā no 29. jūnija – 6. jūlijam, vad. Aloida un Viktors Jurčenko un Zaļeniekos no 13. – 20. jūlijam, vad. Andris Tomašūns.
Mazsalacā, no 23. – 27. Jūlijam, notika visu zemju, visu laiku 3×3 vadības loku (vadītāju, ieviržu vadītāju un citu darbinieku) nometne, Ineses Krūmiņas un Ineses Bērziņas vadībā.
ASV-Gaŗezerā no 10. – 17. augustam, Maijas Zaeskas vadībā un Katskilos no 17. – 24. augustam, Tainas Laiviņas vadībā.

2007. gadā nometnes notika

Austrālijā-Adelaidē, no 2. – 8. janvārim, vad. Andis un Rudīte Bērziņi, dalībnieku skaits – 70; Latvijā-Alsviķos no 8. – 15. jūlijam Alsviķos, vad. Dzintra Zvejniece un Imants Dreiblats – 487 dalībnieki; Laidzē no 22. – 29. jūlijam, vad. Ina un Aivars Celitāni – ap 350 dalībnieki;
ASV Gaŗezēra no 5. – 12. augustam, vad. Maija Zaeska un Ilze Kļaviņa, no 19. – 26. augustam Katskiļos, vad. Aina Berķe;
Anglijā-Straumēnos no 22. – 29. jūlijam, angļu valodā, kontaktpersona Dace Birzgale-Lieģe.

2006. gadā nometnes notika

Austrālijā-Sidnejā, no 2.-8. augusta, Viktorijas Macenas vadībā ar 99 dalībniekiem;
Latvijā- Cēsīs no 9.-16. jūlijam, Daces Jurkas vadībā ar 350 dalībniekiem un Luznavā no 16.-23. jūlijam, Ainas un Gunāra Strodu vadībā ar 313 dalībniekiem;
ASV – Gaŗezerā no 13.-20 jūlijam, Maijas Zaeskas un Ilzes Kļaviņas vadībā ar 100 dalībniekiem un Katskiļos Ingrīdas Jansones un Lailas Mednes vadībā;
Anglijā – Straumēnos, jūlija beigās, augusta sākumā.
2006. g. 5. augustā notika 3×3 salidojums Rīgas Latviešu biedrībā, atzīmējot 3×3 kustības ceturtdaļgadsimta darbību (kas gan apritēja pagājušo gadu). Piedalījās aptuveni 500 dalībnieku.

Informācija par 3×3 atrodama www.3×3.lv.