1. NODAĻA. NOSAUKUMS, MĒRĶI UN SĒDEKLIS.

1.1 Nosaukums un inkorporācijas vieta. Pasaules brīvo latviešu apvienība, turpmāk apzīmēta kā “PBLA”, ir inkorporēta 1981. gada 3. martā kā bezpeļņas organizācija saskaņā ar Merilandes pavalsts likumiem. 1999. gada 8. jūnijā PBLA inkorporācijas dokuments tika precizēts un no jauna reģistrēts Merilandes pavalstī.

1.2 Mērķi. PBLA mērķi ir uzskaitīti 1999. gada inkorporācijas dokumentā (Articles of Amendment and Restatement).

1.3 Galvenais sēdeklis. PBLA galvenais sēdeklis un birojs atrodas 400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850, U.S.A. Apvienībai var būt arī citi biroji, kā inkorporācijas pavalstī, tā arī ārpus tās, ja valde to atrod par vajadzīgu un tā nolemj.

2. NODAĻA. BIEDRI.

2.1 Kvalifikācija. PBLA biedri ir latviešu organizācijas ārpus Latvijas, kas pārstāv visus organizētos latviešus kādā kontinentā vai zemē. PBLA biedri ir sekojošās organizācijas:

a. Amerikas latviešu apvienība,
b. Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē,
c. Latviešu nacionālā apvienība Kanadā,
d. Eiropas latviešu apvienība,
e. Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība,
f. Krievijas latviešu kongress.

Jaunus biedrus var uzņemt PBLA esošie biedri ar divu trešdaļu (2/3) balsu vairākumu. Katra biedra balsu skaits ir visumā proporcionāls individuālo personu un organizāciju skaitam, ko tas pārstāv, kā tas paredzēts šo darbības noteikumu 3.1 pantā.
Atsevišķas personas var piedalīties PBLA darbībā tikai caur PBLA biedru organizācijām.
Biedrus var izslēgt par darbību, kas neatbilst apvienības mērķiem ar PBLA biedru divu trešdaļu (2/3) balsu vairākumu.

2.2 Sapulces vieta. PBLA biedru sapulces notiek 400 Hurley Ave., Rockville, Maryland 20850, U.S.A. vai kādā citā, valdes noteiktā, vietā.

2.3 Gadskārtējās sapulces. PBLA biedru sapulce jāsasauc vismaz reizi gadā, lai ievēlētu apvienības valdes locekļus un apspriestu citus jautājumus. Gadskārtējā sapulce jānotur katru gadu novembra 3. sestdienā, plkst. 10. no rīta, vai arī citā valdes noteiktā laikā un vietā. Gadskārtējās sapulces var noturēt arī šo noteikumu 3.8 pantā paredzētā kārtībā.

2.4 Ārkārtas sapulces. PBLA valde var katrā laikā un vietā sasaukt un noturēt ārkārtas sapulces.

2.5 Sapulces izziņošana. Kad PBLA darbības noteikumos paredzētos gadījumos kādam PBLA biedram ir tiesības vai pienākums ierosināt, sasaukt vai piedalīties sapulcē, ja vien tā nav gadskārtējā sapulce, apvienības biedriem adresētā paziņojumā jāuzrāda uz kā ierosinājuma un kādu jautājumu izlemšanai sapulce tiek sasaukta, kā arī sapulces laiks un vieta. Paziņojums par sapulci jānodod personīgi, jāpiesūta pa pastu vai faksu katram biedram, kam ir tiesības piedalīties paredzēto jautājumu izlemšanā, vismaz divdesmit vienu (21) dienu pirms sapulces.

2.6 Kvorums. Katrai pilntiesīgai PBLA biedru sapulcei ir nepieciešams kvorums, kas sastāv no visu pilntiesīgo biedru vairākuma. Ja sapulces dalībnieku skaits, kas ieradušies personīgi vai likumīgi pilnvaroti pārstāvēt klāt neesošos, nesasniedz kvorumu, klātesošie biedri ar balsu vairākumu var pārtraukt sapulci, to atsākot pēc īsa laika, kas tad ir tiesīga izlemt visus paredzētos jautājumus.

2.7 Pilnvaras. Visās PBLA sapulcēs biedrs, kas nav varējis ierasties, var nodot savu balsi, pilnvarojot savu pārstāvi. Pilnvarai ir jābūt rakstiskai un tā jāiesniedz PBLA ģenerālsekretāram pirms sapulces atklāšanas, vai sapulces laikā.

2.8 Balsošana. Katra biedru organizācija ir tiesīga nodot balsu skaitu, kas atbilst valdes locekļu skaitam, ko tā ir tiesīga nozīmēt saskaņā ar šo darbības noteikumu 3.1 pantu.

Valdes locekļi ir biedru organizāciju izraudzīti pārstāvji, un kā tādi tie katrs nodod vienu balsi, izņemot gadījumus, kur, saskaņā ar šiem darbības noteikumiem, biedru organizācijai ir jāvēl nododot balsi kā vienai vienībai.

PBLA darbību izlemj un jautājumus izšķir ar vienkāršu biedru balsu vairākumu, izņemot gadījumus, ja tas ir noteikts citādi PBLA darbības noteikumos vai Merilandes pavalsts likumos.

Katra biedru organizācija izrauga no sava vidus valdes locekļus visumā proporcionāli individuālo personu skaitam, ko tā pārstāv. Noteiktas skaits ir uzrādīts blakus biedra vārdam pantā 3.1.

3. NODAĻA. VALDE.

3.1 Valdes locekļu skaits. Valde sastāv vismaz no sešām (6) personām. Saskaņā ar šo darbības noteikumu 2.8 pantu, valdes locekļus izrauga visumā proporcionāli individuālo personu un organizāciju skaitam, ko katra biedru organizācija pārstāv. To skaits norādīts blakus organizāciju nosaukumiem. Šo darbības noteikumu pieņemšanas laikā proporcija ir noteikta sekojoši:

a. Amerikas latviešu apvienība – 5
b. Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē – 3
c. Latviešu nacionālā apvienība Kanadā – 3
d. Eiropas latviešu apvienība – 3
e. Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība – 1
f. Krievijas latviešu kongress – 1

Ar divu trešdaļu (2/3) valdes locekļu lēmumu valdes locekļu skaits var tikt palielināts vai pazemināts, lai pareizi atbilstu proporcijai, kāda ir paredzēta šī panta darbības noteikumos; valdes locekļu skaits nevar būt mazāks kā seši (6), un katra apvienības biedru organizācija ir tiesīga iecelt amatā vismaz vienu valdes locekli. Visas vakances ir jāpiepilda saskaņā ar šo darbības noteikumu 2.8 pantu.

3.2 Pilnvaras. PBLA darbību vada un kārto valde, kam pieder un kas var pielietot PBLA pilnvaras, ieskaitot, bet neierobežojoties, ar tās gada budžeta, līdzekļu izlietošanas un darbības apstiprināšanu.

3.3 Valdes sēžu vieta. Valdes sēdes notiek 400 Hurley Avenue, Rockville, Maryland 20850, U.S.A. vai citā valdes vai priekšsēža noteiktā vietā.

3.4 Kārtējās sēdes. Kārtējās valdes sēdes notiek vismaz vienreiz gadā priekšsēža noteiktā vietā un laikā.

3.5 Ārkārtas sēdes. Ārkārtējos gadījumos var sasaukt sēdi katrā vietā un laikā, ja to pieprasa vismaz divi valdes locekļi.

3.6 Valdes sēdes izziņošana. Darbības noteikumos paredzētās valdes sēdes paziņojamas rakstiski, norādot valdes sēdes vietu, dienu un stundu un, izņemot kārtējo sēdi, personas, kas sasauc vai dēļ kuru pieprasījuma sasauc sēdi. Ārkārtas sēdes paziņojumā ir jānorāda sēdes sasaukšanas iemesls vai iemesli. Paziņojums par valdes sēdi katram valdes loceklim ir jānodod personīgi, pa pastu vai faksu. Paziņojums ir jānodod vismaz divdesmit vienu (21) dienu pirms sēdes; to nododot pastā, ir jābūt attiecīgā datuma pasta zīmogam. Valdes locekļa piedalīšanās sēdē apstiprina sēdes paziņojuma saņemšanu, izņemot, ja valdes loceklis piedalās sēdē, lai iebilstu pret sēdes darbību, tāpēc ka tā ir nelikumīgi sasaukta.

3.7 Kvorums. Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās valdes locekļu vairākums. Ja sēdē nav kvoruma, klātesošo valdes locekļu vairākums var nolemt atlikt sēdi uz vēlāku laiku. Ja valdes sēdē ir kvorums, tā ir pilntiesīga izlemt jautājumus ar valdes locekļu balsu vairākumu.

3.8 Neklātienes valdes sēdes. Valdes sēdes darbu var veikt neklātienē, ja visi valdes locekļi rakstiski ir piekrituši tādai rīcībai un, ja tāda rakstiska piekrišana ir pievienota attiecīgam valdes sēdes protokolam.

3.9 Balsošana. Katram valdes loceklim ir viena balss. Ja sēdei ir kvorums, klātesošo valdes locekļu vienkāršs balsu vairākums izšķir katru jautājumu, izņemot ja likumi, inkorporācijas dokuments vai darbības noteikumi to nosaka citādi. Valdes locekļi var balsot arī rakstveidā, balsojumu parakstot un to iesniedzot pirms sēdes. Gadījumā, ja nodotās balsis dalās uz pusēm vienlīdzīgi, valdes priekšsēža balss ir izšķīrēja.

3.10 Valdes locekļi kā pārstāvji. Katrs valdes loceklis ir atbildīgs savai biedru organizācijai, kas viņu ir nozīmējusi amatam, un saņem norādījumus no biedru organizācijas savai oficiālai darbībai.

3.11 Atlīdzība. Valdes locekļi nesaņem atlīdzību par savu darbu, izņemot tiešu izdevumu atmaksu par piedalīšanos kārtējās un ārkārtējās valdes sēdēs, vai gadskārtējās sapulcēs, ja šim nolūkam ir paredzēti līdzekļi PBLA budžetā.

3.12 Valdes locekļa atcelšana. Biedru organizācija, kas izvēlēja valdes locekli, var to atcelt katrā laikā pamatota iemesla dēļ ar savu balsojumu. Par šo atcelšanu un tā iemeslu biedru organizācija rakstiski ziņo visiem valdes locekļiem. Valdes locekļi, kas ir PBLA priekšsēdis un priekšsēža vietnieks un tajā pašā laikā valdes priekšsēdis un priekšsēža vietnieks, var tikt atcelti pamatota iemesla dēļ tikai ar trīs ceturtdaļu (3/4) visu valdes locekļu balsu vairākumu. Valdes loceklis paliek amatā līdz atvietotāja ievēlēšanai un kvalificēšanai vai arī līdz tā nāves gadījumam, atteikšanos no amata vai atcelšanai.

3.13 Piekrišanas pieņēmums. Valdes locekļa klātbūtne valdes sēdē, kurā tiek apspriestas un kārtotas apvienības lietas, tiek uzskatīta kā viņa piekrišana pieņemtiem darbības lēmumiem, izņemot, ja viņa nepiekrišana vai atturēšanās tiek protokolēta jeb viņš šādu savu nepiekrišanu jeb atturēšanos ir iesniedzis rakstiski sēdes sekretāram pirms sēdes slēgšanas. Šādas tiesības izteikt nepiekrišanu jeb atturēšanos nav dotas valdes loceklim, kas ir balsojis par zināmu darbības lēmumu.

4. NODAĻA. AMATPERSONAS.

4.1 Skaits un pilnvaru ilgums. PBLA amatpersonas ir priekšsēdis, priekšsēža vietnieks, ģenerālsekretārs, finanču vadītājs, Kultūras fonda priekšsēdis, Izglītības padomes priekšsēdis un citas, valdes izraudzītas, amatpersonas. Amatpersona paliek savā amatā līdz viņu atvieto likumīgi ievēlēts un kvalificēts vietnieks.
Katru amatpersonu vai pārstāvi, ko valde ir ievēlējusi, vai iecēlusi un apstiprinājusi amatā, valde var atcelt, ja atrod, ka tas būtu PBLA interesēs.
Katrai vakancei, kas radusies apvienības amatpersonas nāves gadījumā, atteikšanās, atcelšanas, diskvalifikācijas, vai citu iemeslu dēļ, valde var izraudzīt un apstiprināt vietnieku uz atlikušo pilnvaru laiku.

4.2 Priekšsēdis. Valde, ar valdes locekļu balsu vairākumu, no sava vidus ievēl apvienības priekšsēdi uz diviem (2) gadiem. PBLA priekšsēdis, kas reizē ir arī valdes priekšsēdis, ir apvienības galvenā amatpersona, kas, saskaņā ar valdi, pārzina un uzrauga visus PBLA pasākumus un darbību. Valdes loceklim, lai viņš būtu tiesīgs kandidēt valdes priekšsēža vai priekšsēža vietnieka amatam (skat. 4.3), ir jāiegūst biedru organizācijas, kas viņu izraudzījusi valdes locekļa amatam, piekrišana, ka viņa valdes locekļa amata termiņš neizbeigsies pirms priekšsēža vai priekšsēža vietnieka amata termiņa beigām. Priekšsēža pienākums ir vadīt PBLA saskaņā ar valdes lēmumiem un sniegt valdes locekļiem informāciju par PBLA darbību, ienākumiem, ieguldījumiem un izdevumiem. Priekšsēža pienākums ir sasaukt kārtējās sēdes, kā tas ir noteikts šo darbības noteikumu pantā 3.4.

4.3 Priekšsēža vietnieks. Valde, ar valdes locekļu balsu vairākumu, no sava vidus uz diviem (2) gadiem ievēl apvienības priekšsēža vietnieku, kas reizē ir arī valdes priekšsēža vietnieks. Tiesības kandidēt amatam nosaka pants 4.2. Priekšsēža vietnieks pārņem priekšsēža atbildību un pienākumus, kad priekšsēdis ir kavēts tos veikt.
Priekšsēža nāves gadījumā, atteikšanās, atcelšanas, diskvalifikācijas, vai citu iemeslu dēļ, priekšsēža vietnieks kļūst par apvienības priekšsēdi, bet viņa vietnieku valde ievēl no jauna, kā tas ir norādīts 4.1 pantā.

4.4 Ģenerālsekretārs. Ģenerālsekretāru ievēl ar valdes locekļu balsu vairākumu. Ģenerālsekretārs vada PBLA administrātīvo darbību saskaņā ar priekšsēža norādījumiem. Ģenerālsekretārs informē priekšsēdi par savu darbību, gādā par sazināšanos valdes locekļu starpā un informē valdes locekļus par pienākumiem, ko viņiem ir uzdevis priekšsēdis. Ģenerālsekretārs piedalās visās sēdēs. Viņa pienākums ir sekot, ka visi paziņojumi ir izdarīti saskaņā ar šiem darbības noteikumiem, vai kā to prasa likumi. Viņš izpilda visus viņam uzdotos un paredzētos pienākumus.

4.5 Finanču vadītājs. Finanču vadītāju ievēl ar valdes locekļu balsu vairākumu. Finanču vadītājs vada un ir atbildīgs par PBLA grāmatvedību un dokumentiem, PBLA līdzekļu uzglabāšanu un par gadskārtējo finanču pārskatu un budžeta sagatavošanu. Finanču vadītājs darbojas saskaņā ar priekšsēža norādījumiem un ziņo viņam un valdei par savu darbību.

4.6 Kultūras fonda un padomes priekšsēdis. Kultūras fonda un padomes priekšsēdi izrauga PBLA valde ar balsu vairākumu. Kultūras fonda un padomes priekšsēdis vada fonda un padomes darbību, sasauc fonda gadskārtējo valdes sēdi un padomes sēdes un informē PBLA valdi par fonda piešķīrumiem. Kultūras fonds un padome darbojas pēc šiem darbības noteikumiem un speciāliem, valdes apstiprinātiem noteikumiem.

4.7 Izglītības padomes priekšsēdis. Izglītības padomes priekšsēdi ievēl ar biedru organizāciju izglītības daļu vadītāju balsu vairākumu. Balsojumu apstiprina PBLA valde. Izglītības padomes priekšsēdis vada padomes darbību, lai veicinātu un koordinētu latvisko izglītību. Izglītības padomes priekšsēdis darbojas saskaņā ar PBLA priekšsēža norādījumiem un informē valdi par darbību.

4.8 Komitejas. Lai veicinātu PBLA mērķus, valde var nodibināt izglītības, kultūras un citas komitejas. Komitejas darbojas saskaņā ar šiem darbības noteikumiem.

5. NODAĻA. BALVAS.

5.1 PBLA balva. Valde katru gadu piešķir individuālai personai, organizācijai vai institūtam PBLA balvu. Kandidātus PBLA balvai nominē biedru organizācijas, un balvu piešķir, ja par to balso vismaz trīs (3) biedru organizācijas. Balsojot par PBLA balvu, katrai biedru organizācijai ir viena balss. PBLA balva izteic atzinību par ārkārtējiem panākumiem PBLA mērķu veicināšanā. PBLA balvu piešķir saskaņā ar kārtību un priekšnoteikumiem, ko ir noteicis valdes locekļu vairākums un apstiprinājušas visas biedru organizācijas.

6. NODAĻA. ORGANIZĀCIJAS LĪDZEKĻI.

6.1 Līdzekļu iegūšana un izlietošana. PBLA pieņem, uzglabā, iegulda, iegulda atkārtoti un pārzina dāvanas, novēlējumus, testamentus, vai visāda veida īpašumus, bez lieluma vai vērtības ierobežojumiem; izlieto, izmaksā vai dāvina ienākumus un/vai kapitālu vispārīgiem mērķiem, kā tas ir noteikts šo darbības noteikumu 1.2 pantā.

6.2 Vispārējie ienākumi. PBLA ienākumi ir no individuāliem piešķīrumiem un novēlējumiem; piešķīrumiem no organizācijām ar līdzīgiem mērķiem; no PBLA regulārām biedru maksām, ko maksā biedru organizācijas proporcionāli valdes locekļu skaitam, ko tās drīkst ievēlēt kā tas ir noteikts šo darbības noteikumu 3.1 pantā; un no speciālām biedru organizāciju nodevām.

6.3 Izmaksas. PBLA var izlietot, izmaksāt vai dāvināt naudas līdzekļus tikai tās mērķu veicināšanai, un lai to veiktu, tā var piešķirt līdzekļus organizācijām un individuālām personām, kam ir līdzīgi mērķi.

6.4 Budžeta gads. PBLA budžeta gads sākas janvāra pirmajā dienā un noslēdzas tā paša gada pēdēja decembra dienā.

7. NODAĻA. REVĪZIJA. NOTEIKUMU MAIŅA UN LIKVIDĀCIJA.

7.1 Revīzijas komisija. Vismaz reizi gadā revīzijas komisija pārbauda PBLA kases grāmatas un financiālos pārskatus. Valde izrauga revīzijai vienu no biedru organizāciju revīzijas komisijām. Pēc izdarītās revīzijas, komisija nodod savu pārskatu un atzinumu valdes priekšsēdim un finanču vadītājam, kuri, savukārt, informē pārējos valdes locekļus.

7.2 Darbības noteikumu maiņa. Darbības noteikumus var mainīt, papildināt vai atcelt pilnīgi vai daļēji ar divu trešdaļu (2/3) valdes piekritīgu balsojumu. Darbības noteikumu maiņas priekšlikums, darot zināmu tā saturu, ir rakstiski jāizziņo vismaz divus (2) mēnešus pirms valdes sēdes, kur tos apskatīs.

7.3 Likvidācija. Valde var pieņemt plānu par PBLA likvidāciju un tās līdzekļu izdalīšanu ar trīs ceturtdaļu (3/4) valdes locekļu vairākuma piekrišanu. Pēc likvidācijas un līdzekļu sadales plāna pieņemšanas, valde nodod to biedru organizāciju balsojumam. Plānu ir jāapstiprina sanāksmē biedru organizācijām ar piecu sestdaļu (5/6) balsu vairākumu, kur katrai organizācijai ir viena balss. Valdes priekšsēdis ir atbildīgs, lai likvidācija tiktu veikta saskaņā ar noteikumiem PBLA inkorporācijas dokumentā Articles of Amendment and Restatement un Merilandes pavalsts dokumentā Annotated Code of Maryland.

8. NODAĻA. DARBĪBAS NOTEIKUMU IZPILDĪŠANA.

8.1 Darbības noteikumu izpildīšana. Gadījumos, kur darbības noteikumi neparedz norādījumus noteikumu izpratnē, jālieto Roberts Rules of Order.

PBLA valdes veiktie GROZĪJUMI šajos statūtos:

1989. g. 13. maijā, paragrafā 4.6
1994. g. 16. jūnijā, paragrafos 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8,3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 7.1, 7.2 un 7.3
1996. g. 15. janvārī, paragrafos 2.1 un 3.1
1996. g. 25. augustā, paragrafos 1.1, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.4, 3.5, 3.12 un 5.1
1996. g. 31. decembrī, paragrafos 2.1 un 3.1
1997. g. 11. septembrī, paragrafos 1.3, 2.1 un 4.6. Pievienota 8. nodaļa.
1999. g. 8. jūnijā, paragrafos 1.1 un 1.2. Izdarītas arī citas maiņas, lai saskaņotu darbības noteikumus ar Articles of Amendment and Restatement. 

Rīgā, 2021. gada 23. februārī