Pasaules Brīvo latviešu apvienības valde, tiekoties no 2016. gada 5. līdz 7. oktobrim PBLA 60. jubilejas valdes sēdē Rīgā:

 1. pateicas Latvijas Republikas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, kultūras ministrei Dacei Melbārdei, izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam un Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstniekam Atim Sjanītam par dalību PBLA gadskārtējās valdes sēdes norisē;
 2. pateicas PBLA Kultūras fonda priekšsēdim Jurim Ķeniņam un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektoram Artim Sīmanim par izcili noorganizēto PBLA jubilejas sēdes ieskaņas koncertu Latvijas Mūzikas akadēmijā un studentiem un diriģentiem par lielisko priekšnesumu;
 3. pateicas PBLA 60 konferences rīkotājiem – PBLA darbiniekiem un Latvijas Zinātņu Akadēmijai, Tālavam Jundzim un Kristīnei Beķerei personīgi, kā arī konferences referentiem un dalībniekiem par sniegto apskatu par PBLA ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un tās stiprināšanā;
 4. apsveic NATO Varšavas samita lēmumu stiprināt drošības situāciju Baltijas valstīs, tur izvietojot kaujas spējīgus militāros bataljonus, un pateicas Kanādas valdībai par atbildības uzņemšanos izvietot savas valsts militāros spēkus Latvijā šim nolūkam;
 5. atkārtoti aicina latviešu sabiedriskās organizācijas aktīvi turpināt nacionāli politisko darbu savās mītņu zemēs, lai atbildētu Krievijas radītajam ģeopolitiskajam saspīlējumam Eiropā, sevišķi Ukrainā, kā arī dot pretsparu arvien pieaugošajai Krievijas propagandas un dezinformācijas kampaņai pret Baltijas valstīm, aktīvi piedaloties vēstures skaidrošanā un melu apkarošanā;
 6. aicina Amerikas Latviešu apvienību un Latviešu Nacionālo apvienību Kanādā darīt iespējamo, lai panāktu ASV un Kanādas līdzdalību NATO Stratēģisko komunikāciju izcilības centra darbā Latvijā;
 7. aicina Latvijas valdību īstenot konkrētu un mērķtiecīgu rīcību korupcijas apkarošanā Latvijā, nodrošināt caurspīdīgu kandidātu atlasi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatā, risināt korupcijas apkarošanas jautājumus pēc būtības. Aicina Latvijas Ministru prezidentu kā KNAB pārraudzības institūciju uzņemties atbildību par KNAB darbības efektivitātes nodrošināšanu;
 8. aicina Latvijas valdību ieklausīties Ārvalstu investoru padomes un Latvijas uzņēmēju asociāciju, kā piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, ieteikumos attiecībā uz Latvijas ēnu ekonomikas mazināšanu, uzņēmējdarbības vides, maksātnespējas procesu un tiesu sistēmas darbības sakārtošanu, un īstenot konkrētu rīcības plānu šo ieteikumu īstenošanā;
 9. aicina Latvijas Republikas Ministru prezidentu aktivizēt pēc 2015. gadā notikušā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma izveidoto diasporas uzņēmēju konsultatīvo padomi kā pamatu Latvijas diasporas uzņēmēju un dažādu nozaru speciālistu ieteikumu apkopošanai un nodošanai Latvijas valdības vadītājam un atbildīgajām nozaru ministrijām. Aicina padomes darbības plānošanā ņemt vērā esošo padomes locekļu ieteikumus attiecībā uz tās sastāva paplašināšanu un darbības efektivitātes veicināšanu, kā arī Latvijas diasporas uzņēmēju un profesionāļu apzināšanu, uzrunāšanu un iesaisti Latvijas tautsaimniecībā;
 10. pateicas Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai par sniegto materiālo un morālo atbalstu Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma norisei Melburnā, Austrālijā, 2016. gada 29. un 30. decembrī Austrālijas latviešu 56. Kultūras dienu norises nedēļā. Pateicas kultūras ministrei Dacei Melbārdei un Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstniekam sadarbībā ar diasporu Atim Sjanītam par gatavību piedalīties foruma atklāšanā Austrālijas latviešu Kultūras dienu apmeklējuma ietvaros. Aicina Ekonomikas ministriju un LIAA līdzdarboties foruma programmas plānošanā un mērķu īstenošanā;
 11. aicina Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un tās pakļautībā esošo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, PBLA un pētniekiem izstrādāt stratēģiju Latvijas diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecībā, balstoties uz citu valstu pozitīvās prakses piemēriem un Latvijas ekonomiskās attīstības stratēģiskajām prioritātēm;
 12. izsaka atzinību Latvijas Universitātes Diasporas pētniecības centram, Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centram SKDS un citām zinātniskajām iestādēm par veiktajiem pētījumiem, kas atvieglo PBLA dalīborganizāciju darbu mītņu zemēs un veicina sapratni par latviešu diasporas iesaisti dzīvē ārvalstīs;
 13. atzinīgi novērtē Latvijas Republikas Saeimas balsojumu, pieņemot speciālu likumu, kas piešķir Latvijas okupācijas muzeja Nākotnes nama celtniecības projektam nacionāla būvprojekta statusu un aicina Latvijas valdību gādāt, lai muzeja rekonstrukcija un Nākotnes nama piebūve tiktu pabeigta līdz 2018. gada 18. novembrim;
 14. izsaka pateicību Latvijas valdībai par līdzšinējo finansiālo atbalstu Latvijas diasporai izglītības un kultūras jomā;
 15. aicina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Ārlietu ministrijas diplomātisko dienestu rast veidu, kā atjaunot iespēju latviešu valodas skolotājiem no Latvijas klātienē mācīt latviešu valodu latviešiem Krievijā, palīdzot pārvarēt šķēršļus un nesakārtotos juridiskos jautājumus;
 16. aicina Latvijas valdību (IZM, ĀM) sadarbībā ar ES atbildīgajām institūcijām īstenot dzīvē Eiropas kopienu padomes direktīvu 77/486/EEC par migrējošo darba ņēmēju bērnu izglītību, 1977, kuras 3. pants nosaka, ka “Dalībvalstis, saskaņā ar tajās pastāvošajiem apstākļiem un tiesību sistēmām un sadarbībā ar izcelsmes valstīm, veic attiecīgus pasākumus, lai 1. pantā minētajiem bērniem līdztekus vispārējai izglītībai veicinātu arī dzimtās valodas un izcelsmes valsts kultūras mācīšanu”;
 17. aicina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un tās pakļautības iestādes sadarībā ar PBLA izstrādāt diasporas izglītības attīstības koncepciju, kas ietver arī remigrācijas izglītības vadlīnijas un mantotas valodas apguves programmu, lai latviešu valodu mācītu sistemātiski, to vērtējot atbilstoši valodas prasmes līmeņiem;
 18. aicina IZM izveidot diasporas skolēnu apmaiņas programmu, kas dotu iespēju latviešu diasporas bērniem zināmu laika posmu mācīties Latvijas skolās un labāk iepazīties ar Latviju;
 19. atkārtoti mudina PBLA dalīborganizācijas informēt un atgādināt par iespēju iegūt Latvijas pilsonību un aicina Latvijas valdību un Ārlietu ministriju aktīvi izmantot vēstniecību un konsulātu tīklu, lai popularizētu Latvijas pilsonības iegūšanas iespējas;
 20. aicina Latvijas Republikas Kultūras ministriju, īstenojot darbu pie Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu izstrādes nākamajam darbības periodam, atdalīt diasporas jautājumus no plašākā integrācijas politikas ietvara un izstrādāt atsevišķu politikas plānošanas dokumentu Latvijas diasporai. Aicina stiprināt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas lomu diasporas politikas izstrādē un īstenošanā;
 21. atkārtoti pateicas Latvijas Republikas Kultūras ministrijai un Ārlietu ministrijai par PBLA iesaisti Latvijas valsts simtgades svētku plānošanā un aicina PBLA dalīborganizācijas aktīvi iesaistīties svētku sagatavošanā un svinēšanā Latvijā un savās mītņu zemēs. Atzinīgi novērtē Latvijas valdības un Finanšu ministrijas lēmumu katru gadu uz trīs gadiem līdz Latvijas simtgadei atvēlēt EUR 100 000 valsts budžetā diasporas Latvijas Simtgades pasākumu atbalstam pasaulē;
 22. pateicas Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, visām Latvijas valsts iestādēm un uzņēmumiem, kuri 2016. gada vasarā nodrošināja diasporas jauniešiem prakses iespējas Latvijā.