Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) biedru organizācijas 2009. gadā PBLA balvu piešķīrušas Lalitai un Valdim Muižniekiem par viņu kopīgo, neatlaidīgo un sekmīgo darbu, izveidojot latviešu studiju programmu un veicinot internāta izbūvi Rietummičigānas universitātē (RMU), kas deva iespēju studentiem iegūt akadēmiskās zināšanas latviešu valodā.

Lalitas un Valža Muižnieku sadarbībā tapa Latviešu studiju centra (LSC) ideja un tās īstenojums – pasākums, kas bija unikāls trimdas vēsturē. Viņu darbs pelnījis visas mūsu sabiedrības pateicību. Muižnieku iniciatīvā jau 1966. gadā tika izkārtoti akreditēti latviešu valodas vasaras kursi pie RMU, kas turpinājās ik gadu. Tie attīstīja mācību vielu un pulcināja atsaucīgus jauniešus valodas apgūšanai. 1981. gadā Dr. Valdim Muižniekam izdevās pārliecināt Amerikas latviešu apvienību (ALA) uzņemties atbildību RMU pilna laika akadēmiskās latviešu valodas programmas izveidošanai. Kā mācības spēku RMU pieņēma Dr. Lalitu Muižnieci, kas bija līdzdarbojusies vasaras programmas pasniegšanā. Izveidojās komiteja Valža Muižnieka vadībā, kas iedzīvināja līdzekļu vākšanas akciju, kuras rezultātā varēja izbūvēt mītni latviešu programmas studentiem. To nosauca par Latviešu studiju centru.

Valža un Lalitas Muižnieku saskaņotā mērķtiecība izpaudās viņu unikālā sastrādāšanās veidā. Valdis bija idejiskais ierosinātājs, kas spēja pārliecināt latviešu sabiedrību par studiju programmas un studiju centra vajadzību, neatlaidīgi un soli pa solim veicot idejas pārdošanu un atbalsta iegūšanu. Lalita, savukārt, plānus savilka kopā, sagatavoja vajadzīgos materiālus abās valodās, darbojās kā mācības spēks. Studenti ne tikvien varēja uzturēties LSC latviskā gaisotnē — tur bija plaša bibliotēka, notika sanāksmes un sarīkojumi, bet baudīja arī Muižnieku ģimenes sirsnību un viesmīlību viņu mājā Kalamazū. Viņu abu sekmīgās darbības rezultātā radās un vairāk nekā desmit gadus pastāvēja vienīgā augstākā līmeņa latviešu valodas programma ārpus Latvijas. No 1966. gada latviešu valodas programmā mācījušies 1,234 studenti, 82 beiguši pilnu latviešu valodas „major” vai „minor” programmu. Šie audzēkņi ir strādājuši latviešu organizācijās, kā ALA, Amerikas Balss raidītājā, Minsteres latviešu ģimnāzijā, Daugavas Vanagu organizācijā, latviešu skolās. Tie ir ieņēmuši posteņus Latvijas valdībā un citās iestādēs, laikrakstos, skolās, strādājuši par tulkiem, žurnālistiem un datoru speciālistiem.

Valdis Muižnieks dzimis 1927. gadā Abrenes apriņķa Rugāju pagastā. Amerikā ieguvis chairopraktiķa gradu (Doctor of Chiropractic) 1957. gadā. Vēl nepilnu gadu atpakaļ Valdis bija iecienīts chairopraktors Kalamazū ar plašu pacientu loku. Šī gada 10. jūlijā, atceļā no dziesmu svētku apmeklējuma, pēkšņa sirds lēkme aizsauca viņu aizsaulē 81 gadu vecumā. Bijis Amerikas latviešu jaunatnes apvienības priekšsēdis, ALA izglītības biroja Augstākās izglītības nozares vadītājs. Viņš bija viens no galvenajiem Latviešu fonda iniciātoriem, piedalījās tā dibināšanā un bija pirmais fonda padomes priekšsēdis. Visu LSC pastāvēšanas laiku bija tā prezidija priekšsēdis. Valdis Muižnieks ir akadēmiskās organizācijas Konkordija Valdemārija goda filistrs. 1985. gadā saņēmis RMU Goda doktora gradu. Apbalvots ar Trīs zvaigžņu ordeni 1996. gadā, saņēmis daudzus citus apbalvojumus.

Lalita Muižniece dzimusi 1935. gadā Rīgā. Beigusi RMU ar B.A. gradu 1958. gadā, M.A. gradu lingvistikā un pedagoģijā 1970. gadā un ieguvusi doktora gradu Mičigānas universitātē 1981. gadā. Darbojusies kā mācības spēks RMU un kā vieslektore Latvijas Universitātē un Latvijas Kultūras akadēmijā. Bijusi redaktore bērnu žurnālā Mazputniņš. Precējusies ar Valdi Muižnieku 1958. gadā, ģimenē divi bērni – Zintis un Sarma.

PBLA