GODA BALVA

Kristīnei Saulītei (Latvija/Austrālija)
par dedzīgu un neatlaidīgu atbalstu kultūrai un izglītībai PBLA valdes priekšsēdes amatā.

Jurim Žagariņam (ASV)
par ilggadēju un radošu darbu žurnāla “Jaunā Gaita” veidošanā, pēdējos piecus gadus galvenā redaktora amatā.

GODA DIPLOMS

Lilitai Bergai ✝ (ASV)
par darba ieguldījumu mūža gaŗumā, vadot un atjaunojot Amerikas Latviešu apvienības latviešu mūzeju Rokvilē, Merilandē.

KRIŠJĀŅA BARONA BALVA

Dacei Micānei Zālītei (ASV/Latvija)
par dzejoļu krājumu “Zalktenes divas saules” un operetes “Trīs Zvaigznes. Zigfrīds” režiju.

ATZINĪBAS RAKSTI

Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu Rīcības komitejai (Austrālija)
par sekmīgu Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienu sarīkošanu un norisi Sidnejā un latviešu dziesmu un deju tradiciju uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā.

Eslingenas Dziesmu svētkiem 75! Rīcības komitejai (Vācija)
par sekmīgu “Eslingenas Dziesmu svētkiem 75!” sarīkošanu un norisi Vācijā un latviešu dziesmu un deju tradiciju uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Eiropā.

XV Vispārējo Latviešu Dziesmu un Deju svētku ASV Rīcības komitejai (ASV)
par sekmīgu XV Dziesmu un Deju svētku ASV sarīkošanu un norisi Minesotā un latviešu dziesmu un deju tradiciju uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu ASV.

Lijai Andersonei (Austrālija)
par novatorisko deju uzvedumu “Mēness stari danco”, – kā idejas autorei, choreografei, dejas paidagoģei un uzveduma producentei.

Dzintrai Andrušaitei (Latvija) un Pēterim Dajevskim (ASV)
par nenogurstošu un ilgstošu darbu pie vērtīga, nozīmīga, būtiska papildinājuma Latvijas un diasporas kultūrvēstures un vēstures izgaismojumā – krāšņās un informātīvās monografijas “Evalds Dajevskis. 1914-1990” izdošanu (JUMAVA, 2022).

Edžum Arumam (Latvija)
par diasporas kopu iesaistīšanu pasākuma “Dziesma dejo. Deja skan” programmā un uzticēšanos repertuāra apguvē.

Ilzei Atardo (Itālija)
par “Čikāgas Piecīšu” dziesmu sirsnīgu un laikmetīgu iedzīvināšanu mūziklā “Ar mīlestību no Eslingenas”.

Mārim Brancim (Latvija)
par ilggadējiem un izsmeļošiem mākslas notikumu aprakstiem ārzemju latviešu laikrakstos.

Guntai Dreifeldei (Kanada)
par izcili veikto libreta tulkojuma darbu Jāņa Kalniņa operai “Hamlets”, ar virstitru technoloģiju šo latviešu meistardarbu darot pieejamu plašai starptautiskai publikai.

Indrai Filipsonei (Latvija)
par ilggadēju darbu latviešu dejas jomā pasaulē un nesavtīgu atbalstu diasporas deju kopām Eslingenas Dziesmu svētkos.

Tijai Freimutai (Kanada)
par ilggadēju darbu, veicinot jauniešu un jaunu choreografu dalību tautas dejās Kanadā.

Tomam Gaiķim (Kanada)
par trāpīgu polītiskās un sabiedriskās dzīves attēlošanu savdabīgos zīmējumos laikrakstā “Latvija Amerikā”.

Ivetai Lācei, Stokholmas TDK “ZIBENĪTIS” vadītājai (Zviedrija)
par diasporas deju kopu vienošanu un motivēšanu 2022. gadā.

Ivetai Leitasei (Austrālija)
par izcilu darbu ilggadēji strādājot Austrālijas latviešu jaunatnes izglītības laukā.

Rūdolfam Ozoliņam (ASV)
par latviešu mūzikas atskaņošanu un izcilu koncertdarbību latviešu sabiedrībā ASV un Kanadā.

Aigai Ožehovskai un FK “Dzērves” (Luksemburga)
par diasporas bērnu un jauniešu iesaistīšanu mūzikālos un teātrālos priekšnesumos mūziklā “Ar mīlestību no Eslingenas”.

Laurai Putānei (Vācija)
par mūzikla “Ar mīlestību no Eslingenas” rīkošanu.

Inesei Raisterei (ASV)
par ilggadēju un izcilu Sietlas tautas deju kopas Trejdeksnītis vadīšanu un vairāku jaundeju choreografēšanu.

Laurai Ritenbergai-Kinder (Vācija)
par mūzikla “Ar mīlestību no Eslingenas” režiju.

Gunai Rozei-Tamulei un “Tukuma literātiem” (Latvija)
par diasporas iesaistīšanu Dzejas dienu akcijā “Sirds uz perona”.

Jurim Šleseram (ASV)
par ilggadēju piedalīšanos žurnāla “Jaunā Gaita” veidošanā ar vērtīgu vēstures grāmatu analizi.

Unai Tonei (ASV)
par lielo atdevi profesionālajā vijolspēles laukā latviešu koncertos un latviešu mūzikas atskaņošanu pasaulē.

Lindai Treijai (ASV) (ALA)
par brīnišķīgu un pašaizliedzīgu darbu un atdevi, vadot Amerikas Latviešu mākslinieku apvienību (ALMA), audzinot latviešu jaunatni latviešu kultūras un mākslas prasmēs un par māksliniecisko devumu latviešu sabiedrībai Latvijā un diasporā.

Tairai Zoldnerei (ASV)
par profesionālu darbu diasporas plašsaziņas līdzekļos, sagatavojot rakstus un intervijas par ārzemju latviešu kultūras norisēm un darbiniekiem.