GODA BALVA

Laikraksta “LAIKS” izdevniecībai

par preses darba “LAIKS” turpināšanu, tā stiprinot, tuvinot un veicinot tautas apziņu ārzemēs kopš 1949. gada 8. decembŗa.

GODA DIPLOMS

Lilijai Zobens

par mūža ieguldījumu latviešu koŗmūzikas tradiciju kopšanā Eiropā un spilgto Londonas latviešu koŗa 70 gadu jubilejas koncertu.

ATZINĪBAS RAKSTI

1. Latviešu Kultūras festivāla Brazīlijā rīcības komitejai  

par sekmīgu 1. Latviešu Kultūras festivāla Brazīlijā sarīkošanu un norisi un par latviešu dziesmu un deju tradicijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Dienvidamerikā.

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienu rīcības komitejai

par sekmīgu Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienu Adelaidē sarīkošanu un norisi un par latviešu dziesmu un deju tradicijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā.

2. Eiropas latviešu kultūras svētku rīcības komitejai

par sekmīgu 2. Eiropas latviešu kultūras svētku Dublinā, Īrijā sarīkošanu un norisi un par latviešu dziesmu un deju tradicijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Eiropā.

XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā rīcības komitejai

par sekmīgu XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā sarīkošanu un norisi Toronto un par latviešu dziesmu un deju tradicijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Kanadā.

Inesei Auziņai-Smitai

par mūža ieguldījumu Lielbritānijas latviešu archīvu un bibliotēkas saglabāšanā, uzturēšanā un populārizēšanā Straumēnos.

Briseles latviešu teātŗa vadītājai un režisorei Andrai Baltmanei

par ilggadēju ieguldījumu diasporas amatieŗteātŗu kustības veidošanā Beļģijā un Eiropā un Eiropas mēroga diasporas kultūras lielpasākumu spilgtu režiju.

Jānim Beloglāzovam

par ilggadēju darbu mūzikā Kanadā un par 2019. gada izrādes “Lāčplēsis” izveidošanu Toronto un Hamiltonā.

Andim Bērziņam

par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši paidagoģijas, jauniešu latviskās audzināšanas un kultūras dzīves uzturēšanā un attīstīšanā.

Sandrai Bondarevskai

par nozīmīgu pienesumu Latvijas diasporas vēstures izpētē un popularizēšanā, izstrādājot pētniecisko darbu un monogrāfiju “Pētersoni Īrijā”.

Jānim Čečiņam

par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši teātŗa nozarē, un par Sidnejas Latviešu teātŗa uzveduma ”Kabarē de Rīga” viesturnejām Austrālijā un Latvijā 2019. gadā.

Inesei un Greg Fludēm

par līdzdalību, veicināšanu un ilggadēju atbalstu kultūrai Kanadā.

Frankfurtes latviešiem (Mārītes Kļaviņas vadībā)

par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras diplomātijā Vācijā, Latvijas valstiskuma simtgades norišu ietvaros radot koncertu “Lettonia Centum”.

Anitai un Ivaram Gaidēm

par līdzdalību, veicināšanu un ilggadēju atbalstu kultūrai Kanadā.

Dainai Jaunbērziņai

par pašaizliedzīgu darbu koŗa tradicijas uzturēšanā Austrālijā, ilggadēji vadot Sidnejas Latviešu vīru kori.

Pēterim Kļaviņam

par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši izdodot Sidnejas Latviešu biedrības informācijas biļetenu “Ritums”.

Lilitai Krūzei

par nozīmīgu pienesumu Latvijas diasporas vēstures izpētē un populārizēšanā, pateicoties jaunajai grāmatai “Latvieši Gērnsijā”.

Uldim Mākulim

par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras diplomātijā Šveicē un latviešu koŗmūzikas populārizēšanā, pateicoties iniciātīvai “Terra Choralis [LV-CH]”

Anetei Melecei (Šveicē)

par pasaules elpu Latvijas animācijas un ilustrāciju jomā, kas atzīmēts ar grāmatas “Kiosks” ilustrācijām piešķirto Baltvilka balvu bērnu literātūrā.

Dr. Gunāram Nāgelam

par pirmā pasaules elektroniskā latviešu laikraksta (laikraksts “Latvietis” Austrālijā) dibināšanu, izdošanu, salikšanu un par ilggadēju darbu latviešu sabiedrībā.

Ilzei Nāgelai

par darbu kā žurnālistei un palīgredaktorei laikrakstam “Latvietis” Austrālijā, kā arī par ilggadēju darbu latviešu sabiedrībā, it īpaši mākslas jomā.

Luksemburgas daiļamatnieku kopai “Sāntāpslis”

par ieguldījumu daiļamatniecības kustības veidošanā diasporā un tās sasaistē ar Latviju, jau trešo gadu pievienojoties Latvijas Nacionālā kultūras centra iniciātīvai “Satiec savu meistaru”.

Korporācijai “Spīdola” Toronto

par līdzdalību, veicināšanu un ilggadēju atbalstu kultūrai Kanadā.

Vitai Timermanei (un komandai)

par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras diplomātijā, sadarbībā ar Eiropas latviešu diasporas koŗiem no Beļģijas, Luksemburgas un Francijas, īstenojot koŗmūzikas koncertu Parīzes Orsē  mūzeja (Musée d’Orsay) izstādē par Baltijas simbolismu “Âmes sauvages “.

Kustībai “Vakareiropas koklētāji”

par Eiropas mēroga kustību un ieguldījumu Latvijas mūzikas tradiciju izkopšanā ārvalstīs vairākās paaudzēs un par jauno albumu “Simtiem zvaigžņu debesīs”.

Andrai Zommerei

par izcilo un ilggadējo darbu izglītībā ASV (Amerikas Latviešu apvienībā) un PBLA.