Goda balva:

Ērikam Dzenim (Kanadā) par mūža ieguldījumu latviešu tēlotājmākslas radīšanā un popularizēšanā.
Arvīdam Purvam (Kanadā) par mūža ieguldījumu latviešu mūzikā.

Goda diploms

Nikolajam Bulmanim (Kanadā) par rakstu kopojumu „No vienas puses tā…” .
Mārai Cellei (ASV/Latvijā) par atmiņu grāmatu „Ilgais ceļš mājup”.
Gundaram Ķeniņam Kingam (ASV) par ilggadēju darbu Latvijas ekonomikas jomā.
Jurim Sileniekam (ASV) par mūsdienu latviešu literātūras kritiku periodikā un grāmatās.
Kārlim Zvejniekam (ASV) par prōzas grāmatu „Zelta cauna”.

Krišjāņa Barona prēmija

Jurim Kronbergam (Zviedrijā) par dzejoļu krājumu „Trimdas anatomija”.

Atzinības raksts

Vijai Spoģei-Ērdmanei (Austrālijā) par mūža ieguldījumu latviešu teātŗa vizuālā ietērpa izveidošanā.
Dainai Jaunbērziņai (Austrālijā) par ilggadēju Sidnejas Latviešu vīru koŗa vadību un jaunatnes iesaistīšanu koŗa dziedāšanā.
Bruno Krūmiņam un redakcijas kollēģijai (Austrālijā) par trimdas vēstures dokumentācijas grāmatu „Footprints. Latvians in South Australia”.
Prof. Dr. János Pusztay (Ungārijā) par izciliem nopelniem latviešu valodas apgūšanas veicināšanā ungāru studentiem.
Gundaram Rullim (Zviedrijā) par skaņu ierakstu Alis P – “Uz priekšu”.
Ilsei Zandstrai (Kanadā) par grāmatu “The Amber Coast: A Latvian Family’s Journey”.