Goda balva ($2,000):

• Tālivaldim Bērziņam ASV par izcilu darbību trimdas latviešu izglītības un kultūras laukā. (Speciāla goda balva)

• Rolfam Ekmanim ASV par mūža veikumu latviešu literātūras pētniecībā un publicēšanā. (Rakstniecības nozare)

Goda diploms:

• Dagnijai Grestei-Zariņai Austrālijā par grāmatas “Austrālijas latviešu mākslinieki” izdošanas ierosināšanu, koordinēšanu un rediģēšanu. (Tēlotājas mākslas nozare)

• Jurim Ķeniņam Kanadā par XII un XIII Kanadas Dziesmu svētku izcilo māksliniecisko vadību un latviešu mūzikas populārizēšanu Kanadā. (Mūzikas nozare)

• Lizbeth Upitis ASV par latvisko cimdu adīšanas populārizēšanu un apmācību cittautiešiem, lietojot viņas sarakstīto grāmatu “Latvian Mittens”. (Lietiskās mākslas nozare)

Krišjāņa Barona prēmija ($1,000):

• Ilgvaram Ozolam Argentīnā par ilggadīgu latviešu garīgās un laicīgās dzīves veicināšanu. (Humanitāro un sociālo zinātņu nozare)

• Komponistēm Lolitai Ritmanei un Brigitai Ritmanei-Jameson ASV par oriģinālo vokālo un instrumentālo mūziku dziesmu spēlei “Vēstule no Losas”. (Mūzikas nozare)

Atzinības raksti:

• Gunai Asonei ASV par nozīmīgo devumu latviešu jaunatnes izglītībai. (Paidagoģijas nozare)

• Ivetai Asonei ASV par nozīmīgo devumu latviešu izglītības un jaunatnes audzināšanas jomā. (Paidagoģijas nozare)

• Izabellai Cielēnai Zviedrijā par cittautiešu iepazīstināšanu ar latviešu glezniecību. (Tēlotājas mākslas nozare)

• Dainim Draviņam Zviedrijā par ieguldījumu technisko un dabas zinātņu laukā, noorganizējot starptautisku sadarbību ar Ventspils augstskolu Latvijā. (Technisko un dabas zinātņu nozare)

• Mārim Ernstsonam Kanadā par latvisku rotu darināšanu un iepazīstināšanu cittautiešos. (Lietiskās mākslas nozare)

• Elisai Freimanei ASV par nozīmīgu devumu latviešu jaunatnes izglītības laukā, desmit gadus sekmīgi vadot Gaŗezera vasaras vidusskolu. (Paidagoģijas nozare)

• Valdai Grīnbergai ASV par nozīmīgu devumu latviešu jaunatnes izglītības un audzināšanas laukā. (Paidagoģijas nozare)

• Diānai Krūmiņai-Engstedt Zviedrijā par latviskās virtuves un latviešu svētku tradīciju populārizēšanu zviedru sabiedrībā. (Lietiskās mākslas nozare)

• Tālivaldim Ķivleniekam Kanadā par latvisku rotu darināšanu un iepazīstināšanu cittautiešos. (Lietiskās mākslas nozare)

• Interneta programmai “Latvians Online” par nozīmīgo devumu informācijas izplatīšanā latviešiem ārzemēs. (Preses nozare)

• Brigitai Liepiņai Austrālijā par redaktores darbu avīzē ”Austrālijas latvietis”. (Preses nozare)

• Zanei Rīterei Austrālijā par ilggadīgu latviešu mūzikas atskaņošanu un populārizēšanu Austrālijā. (Mūzikas nozare)

• Ivetai Ronei Austrālijā par ilggadīgu darbu latviešu sabiedrībā un jaunatnes audzināšanā. (Tautas un mākslas deju nozare)

• Andrim Rūtiņam ASV par rotu kalšanas mācīšanu 3×3 nometnēs un citos latviešu pasākumos. (Lietiskās mākslas nozare)

• Sidnejas latviešu teātrim par izcilo uzvedumu “Kabarē de Rīga”, ko izveidoja un vadīja Jānis Čečiņš. (Teātra nozare)

• Sarmītei Svilis un Daigai Hensonei ASV par panākumiem moderno tērpu veidošanā, lietojot latviskus elementus. (Lietiskās mākslas nozare)

• Ivonne Vaar Kanadā par izciliem sasniegumiem fotomākslā un darbu “Toronto I”. (Tēlotājas mākslas nozare)

• Mārai Vārpai ASV par latviešu koŗu mūzikas atskaņošanu ASV un Čikāgas vīru koŗa mūzikālo vadību. (Mūzikas nozare)

PBLA Kultūras fonds