Goda balva ($2,000):

• Imantam RAMIŅAM Kanadā par kantāti „Lielā junda Brāļu kapos.” (Mūzikas nozare)

• Gunaram SALIŅAM ASV par dzejoļu krājumu „Raksti 1.” (Rakstniecības nozare)

Goda diploms

• Jānim BOLIM ASV par izcilu darbu Latvijas tiesību sistēmas pārkārtošanā. (Humānitāro un sociālo zinātņu nozare)

• Jane EVANS Kanadā par grāmatu A Joy Forever – Latvian Weaving . (Lietiskās mākslas nozare)

• Leldei KALMĪTEI ASV par izcilu darbu tēlotājas mākslas laukā. (Tēlotājas mākslas nozare)

• Gunai MUNDHEIMAI ASV par izcilu darbu tēlotājas mākslas laukā. (Tēlotājas mākslas nozare)

• Ansim POMMERAM ASV par grāmatu „Fišbachas viršos 1946-1950: Dzīve nometnē rakstos un attēlos.” (Humānitāro un sociālo zinātņu nozare)

• Katrīnai SCHWARTZ ASV par grāmatu (doktora grada disertāciju ) Nature and National Identity after Communism . (Humānitāro un sociālo zinātņu nozare)

• Lilitai SPUREI ASV par izcilu un ilggadīgu latvisko rotu kalšanu un savas mākas nodošanu nākamajām paaudzēm. (Lietiskās mākslas nozare)

• Mārtiņam ŠTAUVERAM Kanadā par ilggadīgo un izcilo darbu latviešu presē. (Preses nozare)

Krišjāņa Barona prēmija ($1000):

• Martai LANDMANEI (Marta Dreifelde) Anglijā par dzejoļu krājumu „Vēl vilni vel”. (Rakstniecības nozare)

• Jurim ROZĪTIM Zviedrijā par doktora disertāciju Displaced Literature (tulk. „Pārvietotā literatūra”, trimdā sarakstīto romānu analize un klasifikācija). (Humānitāro un sociālo zinātņu nozare)

Atzinības raksti:

• Sandrai CIFERSONEI Kanadā par neatlaidīgu latviešu jaunatnes piesaistīšanu teātŗa mākslai. (Teātŗa nozare)

• Mairai GALIŅAI ASV par izcilu ieguldījumu latviskā izglītībā. (Paidagoģijas nozare)

• Artūram JANSONAM Kanadā par izcilu latviešu kamermūzikas atskaņošanu un ilggadīgu darbību latviešu mūzikas labā. ( Mūzikas nozare)

• Niklāvam LAPUKINAM Zviedrijā par prasmi savas žurnālista spējas izlietot Latvijas un latviešu tautas labā. (Preses nozare)

• Elgai LEJAI Austrālijā par ilggadīgu darbu, sniedzot informāciju Austrālijas latviešiem, kā arī informējot ārzemniekus par Austrālijas latviešiem. (Preses nozare)

• Alfonam MEDNIM ASV par rotu kalšanas mācīšanu 3×3 nometnēs un Gaŗezera Vasaras vidusskolā. (Lietiskās mākslas nozare)

• Astrīdei OTTO ASV par rotu kalšanas ievirzes vadīšanu daudzās 3×3 nometnēs. (Lietiskās mākslas nozare)

• Dainim OZERAM ASV par tautas deju uzvedumu skaņu režiju un skatuves darbiem trijos Dziesmu svētkos ASV. (Tautas un mākslas deju nozare)

• Irīnai OZOLIŅAI Austrālijā par ilggadīgu darbību preses nozarē un vietējās sabiedrības iepazīstināšanu ar Latviju. (Preses nozare)

• Visvaldim OZOLAM Kanadā par latviskiem telpu rotājumiem kokā un lietiskās mākslas izstāžu rīkošanu. (Lietiskās mākslas nozare)

• Aleksandram PĀRIŅAM ASV par rotkaļu darbnīcas izveidošanu un vadīšanu daudzās 3×3 nometnēs. (Lietiskās mākslas nozare)

• Rasmai PĒRKONEI Kanadā par ilggadīgu darbu latviešu sabiedrībā. (Humānitāro un sociālo zinātņu nozare)

• Rīgas 90. skautu vienības un Zilā kalna 4. gaidu vienības teātra ansamblim ASV par latviešu teātŗa mākslas veicināšanu jaunākās paaudzēs. (Teātŗa nozare)

• Daumantam Pēterim SCHNOREM ASV par izcilu darbību mākslas laukā. (Tēlotājas mākslas nozare)

• Daumantam TOMSONAM ASV par rotu kalšanas mākslu un to mācīšanu daudzās 3×3 nometnēs. (Lietiskās mākslas nozare)

• Aijai VINTEREI-BRUGMANEI ASV par Gaŗezera vasaras vidusskolas jauniešu koŗa ilggadīgo vadību. (Mūzikas nozare)

• Viesturam ZARIŅAM Kanadā par ilggadīgu un sekmīgu darbu jaunatnes audzināšanā. (Paidagoģijas nozare)

Vija Zuntaka-Bērziņa
PBLA Kultūras fonda priekšsēde