Goda balva ($1,000):

1) Gundegai Cennei Kanadā par mūža devumu latviešu glezniecībā. (Tēlotājas mākslas nozarē)

2) Rasmai Lielmanei ASV/Meksikā par latviešu mūzikas atskaņošanu koncertos un ilggadīgo darbu latviešu jauno mūziķu audzināšanā. (Mūzikas nozarē)

3) Maijai Meirānei ASV par rakstu krājumu „Kad dzīvošu otrreiz” Valdas Dreimanes piemiņai. (Rakstniecības nozarē)

4) Lilijai Tomass ASV par tautiskā mantojuma daudzināšanu un uzglabāšanu nākamām paaudzēm. (Lietiskās mākslas nozarē)

Goda diploms (atzinības ziņā līdzvērtīgi goda balvām):

1) Nemee Jarvi ASV/Igaunijā par latviešu simfoniskās mūzikas ilggadīgo populārizēšanu un izcilo atskaņošanu cittautiešos. (Mūzikas nozarē)

2) Valdai Ostreicher Kanadā par gleznu „Priedes vasarā”. (Tēlotājas mākslas nozarē)

3) Brigitai un Laimonim Siliņiem ASV par sekmīgu ilggadīgo darbu latviešu teātrī. (Teātŗa nozarē)

Krišjāņa Barona prēmija ($500):

1) Amerikas latviešu mākslinieku apvienībai ASV/Kanadā par grāmatas „ALMA” sagatavošanu un izdošanu. (Tēlotājas mākslas nozarē)

2) Jānim Lauram Austrālijā par latviešu mūzikas atskaņošanu un ilggadīgu darbību latviešu mūzikas laukā. (Mūzikas nozarē)

3) Tālim Putniņam Austrālijā par pētījumiem tautas deju vēsturē un to lietošanu tautas deju veicināšanā. (Tautas un mākslas deju nozarē)

Atzinības raksts:

1) Frumai Aleksanderei ASV par ilggadīgu un veiksmīgu darbu latviešu skolā. (Paidagoģijas nozarē)

2) Brigitai Alkai Kanadā par Toronto Sv. Jāņa draudzes vokālā ansambļa ilggadīgo un sekmīgo vadību. (Mūzikas nozarē)

3) Zentai Apinei ASV par latviešu teātŗa darba veicināšanu svešumā. (Teātra nozare)

4) Ilzei Haznerei ASV par latviešu teātŗa darba veicināšanu svešumā. (Teātra nozarē)

5) Ilonai Kudiņai ASV par latviešu flautas kamermūzikas diviem tvartiem ”Uz tilta”. (Mūzikas nozarē)

6) Benitai Puķītei ASV par ilggadīgu un sekmīgu darbu latviešu jauniešu izglītības veicināšanā.. (Pedagoģijas nozarē)

7) Edmundam Smalkajam Austrālijā par ilggadīgu un sekmīgu darbību latviešu koŗmūzikas labā. (Mūzikas nozarē)

8) Valdai Zobenai Kanadā par gleznu „Oranžie ziedi” (Tēlotājas mākslas nozarē)