Goda balvas ($1,000):

• Andrejam Jansonam ASV par Ņujorkas latviešu koŗa ilggadīgu vadīšanu un Bruno Skultes operas „Vilkaču mantiniece” instrumentēšanu un mūzikas pirmatskaņošanu. (Mūzikas nozarē)

• Jānim Krēsliņam Zviedrijā par nopelniem latviešu skolotāja un audzinātāja darbā. (Paidagoģijas nozarē)

• Gunai Asonei un Rasmai Kārkliņai ASV par ilggadīgu un izcilu Indianapoles tautas deju kopas „Jautrais pāris” vadīšanu. (Tautas un mākslas deju nozarē)

Goda diplomi (atzinības ziņā līdzvērtīgi goda balvām):

• Mārai Dolei ASV par latviešu mūzikas un mūziķu ilggadīgu atbalstīšanu. (Mūzikas nozarē)

• Leslijam Īstam (Leslie East) Anglijā par ilggadīgu un izcilu darbību latviešu mūzikas labā. (Mūzikas nozarē)

• Larim Strunkem par nopelniem latviešu vārda popularizēšanā mākslas aprindās Zviedrijā. (Tēlotājas mākslas nozarē)

Kr. Barona prēmijas ($500):

• Paulam Berkoldam ASV par latviešu mūzikas izcilo atskaņošanu savos darbos. (Mūzikas nozarē)

• Maritai Grunts Anglijā par veiksmīgu preses darbu Anglijas latviešu labā. (Preses nozarē)

• Alfonam Kalnam Kanadā par grāmatu „Janka 100. Komponists un diriģents Jānis Kalniņš mūzikā un dzīvē”. (Humānitāro un sociālo zinātņu nozarē)

• Maijai Vitai Kīnai Austrālijā par sienas gleznu Tradition in Transition: My Generation. (Tēlotājas mākslas nozarē)

• Astrai Moorai ASV par tīras un labskanīgas latviešu valodas kopšanu ārzemju latviešu presē. (Preses nozarē)

• Andrai St.Ivanyi-Berkoldei ASV par sekmīgu un daudzpusīgu darbu latviešu jaunatnes teātŗa laukā. (Teātŗa nozarē)

Atzinības raksti:

• Ritai Gālei ASV par dzejoļu krājumu „Pirms saulgriežiem”. (Rakstniecības nozarē)

• Gunai Kurmei Zviedrijā par latviešu klaviermūzikas popularizēšanu un tvarta „Latviešu klaviermūzika” sagatavošanu. (Mūzikas nozarē)

• Imantam Lapiņam Kanadā par mūža ieguldījumu latviešu teātrī. (Teātra nozare)

• Teodoram Lilienšteinam ASV par neatlaidīgo darbu, atbalstot Losandželosas latviešu sabiedrības sarīkojumus. (Tēlotājas mākslas nozarē)

• Otīlijai Mežulei Kanadā par 25 gadu sekmīgu darbu „Senlietu krātuves” veidošanā un vadīšanā. (Lietišķās mākslas nozarē)

• Patrikam Rundānam Kanadā par referātu sēriju Toronto Latviešu biedrības Zinātņu kopas sarīkojumos. (Humānitāro un zinātņu nozarē)

• Lilitai Tannei Kanadā par sekmīgu režisores darbu ar latviešu jaunatni. (Teātŗa nozārē)

• Zviedrijas Radio latviešu redakcijai par 16 gadu darbību latviešu identitātes uzturēšanā un latviešu kultūras bagātināšanā. (Humānitāro un zinātņu nozarē)

Vija Zuntaka-Bērziņa
PBLA Kultūras fonda priekšsēde