Goda balvas ($1,000):

• Zigrīdai Daškēvicai Anglijā par izcilu un ilggadīgu darbu žurnālistikā. (Preses nozarē)

• Jānim Krēsliņam ASV par plašo dzejas, atdzejas un rakstu krājumu Ceļi un neceļi. (Rakstniecības nozarē)

• Leonīdam Siliņam (post mortem) par pētījumu/chroniku Nacistiskās Vācijas okupanti – mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās un Latvieši Štuthofas koncentrācijas nometnē. (Humanitāro un sociālo zinātņu nozarē)

• ESLINGENA ansamblim par izcilo dziesmu spēles iestudējumu. (Teātŗa nozarē)

Goda diplomi (atzinības ziņā līdzvērtīgi goda balvām):

• Jānim Briedim Kanadā par plašo referātu, apceru un rakstu klāstu, kas veltīti latviešu literātūras un latviski nacionālā gara uzturēšanai un saglabāšanai. (Preses nozarē)

• Laimonim Mieriņam Anglijā par izciliem un vispusīgiem sniegumiem tēlotājās mākslās. (Tēlotājas mākslas nozarē)

Kr. Barona prēmijas ($500):

• Nikodēmam Bojāram ASV par pētījumiem Latvijas senvēsturē, kas aprakstīti un sakopoti grāmatā Baltu civilizācija. (Humanitāro un sociālo zinātņu nozarē)

• Dagnijai Bumbierei Austrālijā par ilggadīgu un augsti novērtētu darbu latviešu bērnu un pusaudžu audzināšanā. (Paidagoģijas nozarē)

• Jurim Kronbergam Zviedrijā par daudzu gadu veiksmīgajiem latviešu dzeju un prōzas tulkojumiem un par Latvijas un latviešu kultūras popularizēšanu citās tautās. (Rakstniecības nozarē)

• Arnoldam Kursim Zviedrijā par darbu Rūnakmeņi, kur apskatīti Skandināvijas rūnu ieraksti, kas attiecas uz Senlatviju. (Humanitāro un sociālo zinātņu nozarē)

• Čikāgas Latviešu Radio Raidījumiem par veiksmīgu 52 gadu darbību mūsu nacionālās identitātes uzturēšanā un latviešu kultūras bagātināšanā. (Humanitāro un sociālo zinātņu nozarē)

Atzinības raksti:

• Selgai Apsei Kanadā par rosmīgu un radošu darbu latviešu tautas deju laukā. (Tautas un mākslas deju nozarē)

• Edgaram Apsem Kanadā par rosmīgu un radošu darbu latviešu tautas deju laukā. (Tautas un mākslas deju nozarē)

• Vilnim Brastiņam Kanadā par mūža devumu latviešu teātrim. (Teātŗa nozarē)

• Annai Briedei Kanadā un Garezerā par ilggadēju latviešu jaunatnes audzināšanu, sniedzot mūsu jauniešiem latviskus padomus un tikumus. (Paidagoģijas nozarē)

• Gundaram Ķēniņam-Kingam ASV par pētījumu Uzņēmējdarbība. (Humanitāro un sociālo zinātņu nozarē)

• Inesei Kuksei Kanadā par ilggadēju izcilu darbu Toronto Latviešu ģimnāzijā, mācot latviešu valodu un ieaudzinot jauniešos cieņu pret to. (Paidagoģijas nozarē)

• Maijai Ķuzei Kanadā par mūža devumu latviešu teātrim. (Teātŗa nozarē)

• Melitai Lapiņai Kanadā par mūža devumu latviešu teātrim. (Teātrā nozarē)

• Dulcijai Ozoliņai Anglijā par ilggadīgo un sekmīgo koŗa Straumēni apmācīšanas darbu un Lesteras koklētāju grupas vadīšanu. (Mūzikas nozarē)

• Jānim Paliepam Kanadā par pētījumu Latviju dainas un vēdu himnas. (Humānitāro un sociālo zinātņu nozarē)

• Gaidai Rullei Zviedrijā par Stokholmas latviešu koŗa ilggadīgo un sekmīgo vadīšanu. (Mūzikas nozarē)

Vija Zuntaka-Bērziņa
PBLA Kultūras fonda priekšsēde