Goda balvas ($1,000):

Veltai Sniķerei Anglijā par dzejas krājumu Pietuvoties vārdiem. Viņas dzejā spilgti izpaužās viņas vārdu māka, intelekts un dzīvā fantāzija. ( Rakstniecības nozarē)

Ingridai Vīksnei Kanadā par rosīgu un profesionālu darbību latviešu presē un ilggadīgu un sekmīgu laikraksta Latvija Amerikā redakcijas vadību.( Preses nozarē)

Zigfrīdam Sapietim Skotijā par izciliem veikumiem tēlniecībā. Ar lielu tēlniecības techniku dažādību, tēlnieks rada raupju, vienkāršotu mākslu, kas sevī nes dziļu dvēseles pārdzīvojumu un latviskumu. (Tēlotājas mākslas nozarē)

Goda diplomi (atzinības ziņā līdzvērtīgi goda balvām):

• Valdai Oestreicherei Kanadā par gleznu TRĪS GRANĀTĀBOLI. Glezna izceļas ar iespaidīgu sadalītu krāsu laukumu kompozīciju, žilbinošiem primāro krāsu pretstatiem un brīvu, plūstošu gleznojumu. (Tēlotājas mākslas nozarē)

• Mārim Pulim Anglijā par ilggadīgu un sekmīgu Londonas tautas deju kopas “Kamoliņš” vadīšanu kopš 1975. gada. Tautas deju kopa “Kamoliņš” ir nepārtraukti darbojies kopš 1950. gada. (Tautas un mākslas deju nozarē)

Kr. Barona prēmija ($500):

• Andrim Ritmanim ASV par viņa grāmatu Dzīves drumstaliņas Amerikā. Darbs ir apjomīgs sasniegums dokumentālā literātūrā, kas aprāda autora daudzpusīgi veiksmīgo nodošanos latviešu kultūras celšanai.
( Rakstniecības nozarē)

• Diriģentam Ziedonim Āboliņam Anglijā par “Straumēnu” jauktā koŗa dibināšanu un vadīšanu kopš 1987. gada. Savā darbības laikā korim ir bijusi ļoti svarīga loma Anglijas latviešu mūzikālajā dzīvē.( Mūzikas nozarē)

Atzinības raksti:

• Gunai Ikonai Kanadā par viņas dzeju Nirstot. Ikonas dabas lirikā it uzsvērti un savdabīgi atklājās sievišķīga iejūtība un krāsainība. ( Rakstniecības nozarē)

• Indrai Gubiņai Kanadā par romānu Sārta svītra debesīs. Romāns pievienojās savā temtikā un apdarē iepriekšējiem autores darbiem un piedāvā saistošu lasāmvielu, kur atveidojās trimdiniekiem tuvas temas. ( Rakstniecības nozarē)

• Mārai Gulēnai Kanadā par jauninājumu ieviešanu latviešu presē, izdodot un rediģējot pirmo divvalodīgās elektroniskos izdevumu Toronto Ziņas, kas atrodamas tīmeklī: torontozinas.com.
( Preses nozarē)

• Skaidrītei Pūpēdei, Ilgai Freijai un Jurim Freijam Kanadā par mūža devumu latviešu teātrim.

• Ritai Kaugurai un Ilgai Rubenei ASV par mūža devumu latviešu teātrim.