Goda balvas ($1,000):

• Ainai Zemdegai Kanadā par romānu Mantojums (Rakstniecības nozarē).

• Markam Jubulim ASV par pētījumu darbu Nationalism and Democratic Transition (The Politics of Citizenship and Language in Post-Soviet Latvia) (Sociālo un humānitāro zinātņu nozarē).

• Daugavas Vanagu Teātrim Kanadā par 50 gadu sekmīgu darbību (Teātŗa nozarē).

• Diriģentei un dziedonei Lilijai Zobenai Anglijā par ilggadīgu un izcilu darbību latviešu mūzikas labā (Mūzikas nozarē).

• Tautas deju grupas Londonas dejotāji vadītājam Viktoram Grigulim Anglijā par ilggadīgu un sekmīgu grupas vadīšanu (Tautas un mākslas deju nozarē).

Goda diplomi (atzinības ziņā līdzvērtīgi goda balvām):

• Komponistam Imantam Ramiņam Kanadā par garīgo skaņdarbu Psalmu simfonija solistiem, korim un orķestrim (Mūzikas nozarē).

• Ilgai Rekei Andersonei ASV par gleznu un zīmējumu reprodukciju sakārtojumu grāmatā Journal of Journey (Tēlotājas mākslas nozarē).

• Indianapoles tautas deju kopas vadītājai Ivetai Asonei ASV par sekmīgu tautas deju lieluzvedumu vadību 8. un 10. Dziesmu svētkos ASV un 12 jaundeju choreografiju (Tautas un mākslas deju nozarē).

Kr. Barona prēmija ($500):

• Emīlam Dēliņam Austrālijā par grāmatu Pirmais gads, kuŗā dokumentēts pašu pirmo pēckaŗa latviešu ieceļotāju gaitas Austrālijā (Sociālo un humānitāro zinātņu nozarē).

• Diriģentam un komponistam Aldim Silam Austrālijā par latviešu tautas mūzikas apdarēm un Austrālijas Latviešu 48. Kultūras dienu sekmīgo novadīšanu (Mūzikas nozarē).

Atzinības raksti:

• Zintai Mekšai Kūlītei ASV par viņas romānu Ko tu te meklē?, kuŗā ir iztirzāta medicīnas prakse Latvijā un ASV no profesionālas žēlsirdīgās māsas viedokļa (Rakstniecības nozarē).

• Dacei Veinbergai Kanadā par apcerēm: latviskās gara vērtības kā pašapziņas devējas un vienotājs spēks (Sociālo un humānitāro zinātņu nozarē).

• Baibai Bredovskai Kanadā par ilggadīgu darbību tautas deju laukā, vadot Hamiltonas tautas deju kopas un choreografējot godalgotas jaundejas (Tautas un mākslas deju nozarē).

• Elvīrai Brunai ASV par mūža darbu apmācot jaunatni tautas dejās un aktīvi piedaloties latviešu sabiedriskā darbā (Tautas un mākslas deju nozarē).

• Vijai Varei Kanadā par 45 gadu rosīgu darbu latviešu teātra laukā (Teātra nozarē).