Goda balvas ($1,000):

• Ainai Vāverei Austrālijā par romānu Gadsimta gobelēns, kā arī par viņas ilggadīgo darbību rakstniecības laukā (Rakstniecības nozarē).

• Sidnejas latviešu teātrim Austrālijā par 50 gadu rosīgu darbību (Teātra nozarē).

• Tautas deju grupas Zibenītis vadītājai Ingrīdai Leimanei Zviedrijā par ilggadīgu un sekmīgu grupas vadīšanu (Tautas un mākslas deju nozarē).

Goda diplomi (atzinības ziņā līdzvērtīgi goda balvām):

• Diriģentam un komponistam Arvīdam Purvam Kanadā par latviešu mūzikas apceŗu grāmatu Pa skanošu vasaru (Mūzikas nozarē)

• Dziedonim Kārlim Baueram-Zemgalim Šveicē par Jāzepa Vītola solo dziesmu ieskaņojumiem (Mūzikas nozarē).

• Dzintaram Pūpēdim (post mortem) Kanadā par izcilu tēlojumu 2000. gadā Mārtiņa Zīverta lugas Minhauzena precības izrādēs un mūža ieguldījumu latviešu teātrī (Teātra nozarē).

Kr. Barona prēmija ($500):

• Robertam Mūkam ASV par dzeju krājumu Ar pīpi uz mākoņa maliņas (Rakstniecības nozarē).

• Komponistei Sandrai Aleksējevai Austrālijā par kamersimfoniju ar deju Atmoda un citiem darbiem ar folkloras tēmatiku (Mūzikas nozarē).

• Komponistam Imantam Mežaraupam ASV par latviešu tautas dziesmu ciklu jauniešu korim Dod, Dieviņi, kalnā kāpt un latviešu tautas dziesmu apdari jauniešu korim Deviņi dārzi (Mūzikas nozarē).

Atzinības raksti:

• Žurnālistei un dzejniecei Elgai Rodzei-Ķīselei Austrālijā par izcilu, ilggadīgu darbu, aprakstot trimdinieku dzīvi Austrālija latviešu presē un aprakstiem un iztirzājumiem par latviešu polītiskiem centieniem vietējā presē (Preses nozarē).

• Komponistei Gundegai Šmitei-Mežaraupai ASV par diviem skaņdarbiem koklei un instrumentālam ansamblim Atgriešanās un Atnākot (Mūzikas nozarē).

• Jānim Graudam Austrālijā par rosīgu darbu Sidnejas latviešu teātrī (Teātra nozarē).

• Ivaram Apelim Austrālijā par rosīgu darbu Sidnejas latviešu teātrī (Teātra nozarē).

• Birutai Niedrai Kanadā par ilggadīgo darbu latviešu jaunatnes audzināšanā, vadot Toronto Latviešu biedrības sestdienas skolu (Paidagoģijas nozarē).