Goda balvas ($1,000):

• Ingridai Vīksnai Kanadā par dzeju krājumu Kad jāsadeg un par ilggadīgo atbildīgās redaktores darbu laikrakstā “Latvija Amerikā” (Rakstniecības nozarē)

• Kārlim Draviņam † (1901-1991) par mūža darbu, sakopojot grāmatā Kurzemē aizgājušos laikos liecības un aprakstus par ikdienas dzīvi Ziemeļkurzemē (Humānitāro un sociālo zinātņu nozarē)

• Diriģentam Alfredam Strombergam Kanadā par ilggadīgo un izcilo latviešu komponistu simfonisko darbu atskaņošanu (Mūzikas nozarē)

• Māksliniekam Elmāram Dambergam Kanadā par ilggadīgu un sekmīgu latviešu dzīves Latvijā un trimdā attēlošanu karikatūrās un par gleznu “Rudenīga pēcpusdiena” (Tēlotājas mākslas nozarē)

Goda diplomi (atzinības ziņā līdzvērtīgi goda balvām):

• Architektam Eiženam Janišam Kanadā par grāmatu Dzīve – māksla – arhitektūra (Rakstniecības nozarē)

• Diriģentam Andrejam Jansonam ASV par diviem izciliem latviešu mūzikas kompktdiskiem: “Christmas in Latvia” un “Christmas by the Amber Sea” (Mūzikas nozarē)

• Ojāram Cellem ASV par izciliem rakstiem presē, apskatot un izvērtējot laikmetīgas polītiskās un saimnieciskās norises Latvijā (Preses nozarē)

Kr. Barona prēmija ($500):

• Andrejama Urdzem Vācijā par grāmatām, rakstiem presē un priekšlasījumiem vācu publikai par Latviju un Baltijas valstu polītisko un kultūrālo attīstību (Humānitāro un sociālo zinātņu nozarē)

Atzinības raksti:

• Čellistam Ingum Nārunam ASV par ilggadīgu un augstvērtīgu latviešu komponistu kamermūzikas atskaņošanu (Mūzikas nozarē)

• Diriģentei Vizmai Maksiņai Kanadā par teicamām sekmēm koŗu vadīšanā un Kanadas dziesmu svētku rīkošanā (Mūzikas nozarē)

• Zelmai Ozolai Kanadā par ilggadīgu un veiksmīgu darbu trimdas skolā, audzinot jaunatni un sagatavojot jaunos latvieu skolotājus (Paidagoģijas nozarē)