PBLA Kultūras fonds 2012. Gadā piešķīra ASV $20,200 deviņiem projektiem.

  1. Jaunā Gaita”. Rakstu krājums  (R. Ekmanis) ($5,000)
  2. Latviešu māksla trimdā”  izstādes kataloga sagatavošanai.(Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) (LNMM- D. Lamberga) ($4,000)
  3. No zobena dziesma“.  J. Klotiņš, grāmatas izdošanai, par Zuikas vīru kora gaitām un tā diriģentu Robertu Zuiku. ( A. Klotiņš) ( $1,500)
  4. Aleksandra Dzērvīte” A. Jansones grāmatas izdošanai. Latviešu lietiskās mākslas attīstība. ( A. Jansone)  ($1,500)
  5. Roberta Mūka muzejs“, aprīkojuma iegādei -(M. Binduka) ( $700)
  6. Vārpa” Latvieši pasaulē muzejs un pētniecības centrs, dokumentālas filmas sagatavošanai -( Latvieši Pasaulē muzejs) ($2,000)
  7. Dieva putniņi” Fonds Sibīrijas bērni, dokumentālās filmas sagatavošanai ( Fonds Sibīrijas bērni) -($2,000)
  8. “Kur palika tēvi ” Fonds Sibīrijas bērni, dokumentālās filmas izdošanai  ( D. Geka)-($2,000)
  9.  “Čikāgas Piecīšu” dziesmu grāmatas izdošanai -( U. Streips) ($1,500)

KOPĀ  $20,200