Jaunumi PBLA dalīborganizācijās. Kanadas latviešu sabiedrībai ir nākotne

19.04.2018

Pateicamies PBLA valdes locekļiem Mārtiņam Sausiņam un Albertam Upeslācim par atbalstu un sadarbību!

Apsveicam jaunos  PBLA pārstāvjus no LNAK – Elitu Pētersoni un Juri Ķeniņu!

 

Kanadas latviešu sabiedrībai ir nākotne

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā pilnsapulce un  22. Padomes 2. sesija Latviešu Centrā Toronto

Aprīļa sākums iezīmē atskaites punktu Kanadas latviešu sabiedrībā. Tas ir Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) ikgadējās pilnsapulces un sesijas laiks.

LNAK pilnsapulce notika Latviešu Centrā Toronto piektdienas, 6. aprīļa vakarā, pulcējot sabiedrības attīstībā ieinteresētus tautiešus. Tādu pēdējos gados kļūst arvien mazāk. Tomēr klausoties pārrunas šajā pilnsapulcē, vēlos aicināt ikvienu, kam ir kāds ieteikums, kāda doma, kāds sāpīgs jautājums, ierasties uz pilnsapulci nākamā gadā. Šajā vakarā nepiespiestā gaisotnē sabiedrības locekļi dalījās domās un uzklausīja viens otru par vairākiem jautājumiem, ieskaitot cīņu pret dezinformāciju, iesaisti polītiskās cīņās, LNAK financiālo stāvokli, latviešu organizāciju iespējām izdzīvot nākotnē un iegūt līdzekļus turpmākai darbībai. Katrā ziņā, secinājums bija, ka ja būs labi projekti, ar labiem mērķiem, tad nauda atradīsies.

Šīs pārrunas auglīgākas veidoja pilnsapulces īpašo viesu  Latvijas vēstnieka Kanadā Kārļa Eihenbauma un Amerikas latviešu apvienības (ALA) ģenerālsekretāra un turpmākā Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) izpilddirektora Raita Eglīša piedalīšanās. Vēstnieks gan informēja par savu darbību, gan uzmundrināja Kanadas latviešus vairāk iesaistīties simtgades notikumos, izmantot izdevību celt Latvijas vārdu kanadiešu vidū. Raits Eglītis varēja sniegt ieskatu gan ALAs, gan PBLA  darbībā, dalīties pieredzē, kā šie jautājumi tiek risināti kaimiņu zemē.

Sestdien, 7. aprīlī, sesiju atklāja LNAK 22. Padomes prezidija priekšsēdis Pēteris Brauns, svētību sesijai un tās dalībniekiem vēlēja māc. Dāvis Kaņeps.

Pateicība tika izteikta DV Toronto nodaļai par mājīgo telpu atvēlēšanu. Sesijas dalībniekus sveica Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eihenbaums, pasniedzot arī dāvanā grāmatas bibliotēkai un skolām.

ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis, pārņemot vasarā Pasaules brīvo latviešu apvienības izpilddirektora amatu, sveicienus nesa arī no PBLA priekšsēdes Kristīnes Saulītes, pastāstīja par PBLA mērķiem un vēlēja strādāt kopā tuvā sadarbībā. Sesiju sveica arī DV Toronto nodaļas valdes priekšsēdis Atis Bredovskis, DV Kanadā valdes priekšsēde Gunta Reynolde un Latviešu Centra Toronto vārdā Alberts Upeslācis, atgādinot par LNAK veidošanos pirms 70 gadiem.

Uz LNAK 22. Padomes 2. sesiju ieradušies 19 no 28 ievēlētajiem padomes locekļiem un 10 viesi. Mandātu komisijas vadītāja Astrīde Sīlis norādīja, ka LNAK sesijā balsu pilnvaras (proxy) nedrīkst izmantot.

Par balsu skaitītājiem tika izraudzīti Krišs Brauns un Patriks Rundāns.

LNAK prezidents Andris Ķesteris sniedza plašu ziņojumu par veikto iepriekšējā gadā. Darbība saistīta ar Kanadas bruņoto spēku uzņemšanos vadīt NATO kaujas grupu Latvijā, tāpat daudz laika veltīts cīņai ar dezinformāciju, kā arī izveidota laba sadarbība ar citām Centrālās un Austrumeiropas tautu kopienām Kanadā.

Lielas diskusijas kārtējo reizi izraisīja jautājums par biedru naudas lielumu. Tas ir pazemināts uz $ 10, lai pievilinātu vairāk biedru, taču tas nav noticis. Secinājums bija, ka padomes locekļiem jābūt aktīvākiem biedru aicināšanā.

Kultūras nozares vadītājs Juris Ķeniņš un Izlgītības nozares vadītāja Elita Pētersone snieguši izsmeļošu pārskatu sesijas Darbības pārskata grāmatā. Pašlaik Kanadā ir 6 latviešu skolas  Halifaksā, Edmontonā, Hamiltonā, Otavā, Toronto gan Sestdienas skola, gan ģimnazija, kuŗās mācās 130 skolēni. Elitas Pētersones mērķis un pašreizējā darbība ir vērsta uz vēl divu skolu izveidošanu  Vankuverā un Kalgarijā.

Šogad bija jāpārvēl LNAK prezidents, un šo amatu nākamos divus gadus atkal veiks Andris Ķesteris. Kasieŗa amatā tika pārvēlēts Normunds Goba un divu valdes locekļu amatos pārvēlēti Linda Kronberga un Andrejs Buņķis.

Kā LNAK pārstāvji uz PBLA valdes sēdi Rīgā rudenī brauks LNAK prezidents Andris Ķesteris un sesijas izvēlētie Elita Pētersone un Juris Ķeniņš.

Sesijas dalībnieki sadalījās divās darba grupās, spriežot par līdzekļu vākšanu un LNAK nākotni. Līdzekļu vākšanas grupa apskatīja vairākas iespējas, kam vajadzētu pievērst uzmanību, savukārt LNAK nākotnes grupa vērsa uzmanību uz organizāciju lielāku iesaisti LNAK darbībā.

Pie dažādiem jautājumiem tika diskutēts par vairākām lietām, informēts par LRDF un LNAK Izglītības un kultūras fondu. Krišs Brauns stāstīja par Tērvetes bērnu nometni, kas tagad palikusi kā vienīgā latviešu valodas nometne Kanadā. Nometnei būtu vajadzīgs atbalsts, lai vairāk bērnu varētu tajā piedalīties.

Sesijas laikā Toronto Latviešu kreditsabiedrības valdes loceklis Kārlis Vasarājs iepazīstināja dalībniekus ar kreditsabiedrības pašreizējām sarunām ar Lietuviešu kreditsabiedrību Parama par apvienošanos.

 

Autore : Vita Gaiķe (Latvija Amerikā)