2013. GADĀ PAVEIKTAIS UN PROJEKTI:

Mazgrāmatiņas (readers), kas papildina darba burtnīcu Roku rokā Latvijā

2012. gada jūlijā tika izdotas 8 no 33 mazgrāmatiņu (reader) sērijas un 2013. gadā publicētas vēl 8 mazgrāmatiņas šinī sērijā . Autore ir Una Auziņa, skolotāja Ķīpsalas Internacionālajā Skolā Rīgā. Lasāmgrāmatas var iegādāties PBLA birojā vai rakstot Dainai Grosai. Līdz gada beigām iecerēts izdot vēl 8 mazgrāmatiņas, kas ļaus vingrināties bērniem īpašus gramatikas jēdzienus, kas bieži sagādā grūtības. Šīs grāmatiņas ir papildus 33 grāmatiņu sērijai; tās tika pievienotas, jo publicēšanas gaitā, runājot ar skolotājiem kas sniedza savus komentārus par mazgrāmatiņām, atklājās, ka vingrinoties lasīšanu, būtu vēlams izcelt īpašus locījumus. Šīs grāmatiņas aizpildītu robu.

Dalība konferencē “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”

PBLA Izglītības padomes locekles Dace Dalbiņa (LVA), Inese Krūmiņa (3×3) un Daina Grosa (PBLA) vadīja un piedalījās Izglītības darba grupā, kur pēc pārrunām vienojās par šobrīd vissvarīgākajām vajadzībām diasporas izglītībā. Konferencē identificētās vajadzības arī tika iestrādātas PBLA rezolūcijās, kas tika nosūtītas Latvijas valdībai.

Dalība ASV skolotāju konferencē Garezerā “Atvērsim durvis uz nākotni”

PBLA Izglītības padomes locekles Andra Zommere (konferences koordinatore), Dace Mažeika un Daina Grosa piedalījās skolotāju konferencē, kas notika 2013. gada 15., 16. un 17 martā. Skolotāju konferencē piedalījās 50 skolotāji un izglītības dalībnieki. Galvenās tēmas – integrēta valodas mācīšana, pārstrādāta un viegli pārskatāma ALA mācību programma, latviskās mākslas izpratne, jaunāko tehnoloģiju iespējas latviešu valodas mācīšanā iPad vidē, resursi internetā, ko skolotāji var izmantot mācību procesā. Skolotāji arī sadalījās pa grupām un katrai vecuma grupai izvēlējās vispiemērotāko mācību vielu no lielā mācībvielu klāsta, kas bija atvests uz konferenci. Sarakstu ar šo mācībvielu varēs iekļaut ALA programmā, kā ieteikto mācību vielu. Daina Grosa konferencē katrai skolai uzdāvināja PBLA nupat izdoto 2. gramatikas darba burtnīcu un sniedza informāciju par latviešu valodas lietotnēm (apps) iPad vidē. Dace Mažeika sniedza pārskatu par resursiem internetā Latvijas mājaslapās, ko var izmantot gatavojot stundas, vērtējot darbus, sastādot skolai mācību plānu.

PBLA galds Dziesmu svētku tirdziņā Vērmaņa dārzā

PBLA IP locekļi visu Dziesmu svētku nedēļu dežūrēja stendā, kas tika dalīts ar Latvieši pasaulē muzeju un pētniecības centru. PBLA stendā plašākai publikai bija iespēja iepazīties ar un iegādāties PBLA IP izdoto mācību burtnīcu klāstu un ievākt informāciju par PBLA.

PBLA video konkurss

PBLA IP 2013.g. septembra vidū izsludināja video konkursu latviešu skolām ārpus Latvijas. Konkursā skolām jāizveido video ieraksts par savu skolu – galvenokārt informatīvu, bet ar iespēju arī izcelt to, ar ko skola var lepoties. Video ierakstus varēs visus apskatīt vienā vietā internetā. Konkurss domāts celt diasporas skolu pašapziņu un ļaut bērniem virtuāli “iepazīties” ar citām latviešu skolām un apzināties, cik liela ir šī latviešu bērnu saime, kas atrodas katrs savā pasaules pusē.

Ārzemju latviešu skolotāju kursi Rīgā 2013. gada jūlijā

2013. gadā Latviešu valodas aģentūra atsāka rīkot diasporas latviešu skolotāju kursus. Kursi notika viesu namā “Bille”, netālu no Cēsīm. PBLA piedalījās gan konsultatīvā veidā, gan reklamējot kursus, gan piedāvājot lektorus. Kursos piedalījās Daina Grosa un Dace Mažeika. Kursos piedalījās 60 skolotāju no visas pasaules – lielākais skolotāju skaits bija no Īrijas un Lielbritānijas.

Dalība LVA rīkotajā diasporas bērnu nometnē netālu no Valmieras 2013. gada jūlijā

No 15. līdz 20. jūlijam LVA pirmo reizi rīkoja latviešu valodas nometni diasporas bērniem no visas pasaules. Nometnē piedalījās 28 bērni no vairāk nekā 10 dažādām valstīm. Sešas dienas bērni dzīvoja un darbojās latviskā vidē, viesu namā “Lantus”, kur pieredzējušas pedagoges bērniem deva iespēju dažādu spēļu un nodarbību formatā vingrināties un uzlabot savas valodas spējas. PBLA IP locekles Daina Grosa un Dace Mažeika piedalījās nometnē kā vērotājas un sniedza ieteikumus par to, kā turpmākās nometnes varētu turpināt pilnveidot.

Dalība Austrālijas latviešu skolotāju konferencē “Dzintaros” Adelaidē

PBLA Izglītības padomes priekšsēde piedalījās Austrālijas latviešu skolotāju konferencē, kas notika 27., 28. un 29. septembrī un sniedza īsu pārskatu par diasporas skolām pasaulē 2013. gadā.

Regulāra konsultatīva loma sadarbojoties ar Latviešu valodas aģentūru

PBLA regulāri 2013. gadā uzturēja kontaktu ar Latviešu valodas aģentūru un Izglītības un zinātnes ministriju  – gan klātienē Daces Mažeikas personā, gan pa epastu – sniedzot ieteikumus, kas diasporas skolām visvairāk vajadzīgs un kā visefektīvāk to panākt. Cieša sadarbība izveidojusies ar LVA tieši grāmatu sūtīšanas jomā – kur LVA ar PBLA cenšas kopīgiem spēkiem apgādāt latviešu skolas diasporā ar jaunizdotām grāmatām, sadarbojoties ar Ārlietu ministriju un tās piedāvātās diplomātiskā pasta iespējas.

Daces Mažeikas ziņojums par 2013. gadā paveikto attiecībā uz sadarbību ar Latviju

 1. Regulāras tikšanās ar LVA, saskaņojot darāmos darbus, lai apzinātu iespējamo finansējumu, to palīdzētu LVA apsaimniekot un ieteiktu uzlabojumus un nepieciešamās pārmaiņas, valstij sadarbojoties ar NVO diasporas izglītības laukā, savstarpējas informācijas apmaiņa un notiekošo norišu analizēšana valsts un NVO sadarbībā attiecībā uz diasporas izglītību un reemigrācijas pasākumu izveidi un uzlabošanu.
 2. Vairākkārtējas tikšanās ar IZM dažādu departamentu pārstāvjiem, informējot par ārpus valsts dzīvojošo latviešu aktualitātēm izglītības sfērā un aktualizējot jautājumus, kam pievēršama īpaša uzmanība, piemēram, skolotāju semināru rīkošanai, nodrošinot tiem Latvijas valsts budžetu, mācību materiālu izstrādei, sadarbojoties valsts un diasporas darbiniekiem, nometņu organizēšanas nepieciešamībai un informatīvam un finansiālam atbalstam diasporas skolām u.c.
 3. Par visiem šiem jautājumiem vairākkārtīgi rakstveidā un personiski informēts arī izglītības ministrs V.Dombrovskis.
 4. Sagatavots pārskats par internetā pieejamajiem latviešu valodas un kultūras mācību materiāliem, kas nosūtīts skolotājiem personiski un izmantots kā uzskates līdzeklis semināros.
 5. Dalība ALA izglītības padomes organizētā seminārā, informējot Amerikas latviešu skolu skolotājus par internetā pieejamiem mācību materiāliem un institūcijām, kas atbildīgas par sadarbību ar diasporu Latvijā, kā arī sadarbības iespējām ar tām.
 6. Apkopota informācija par tālmācību, kas pieejama bērniem, kas mācās latviešu valodu ārvalstīs. Apzināts septiņu skolu sniegtais piedāvājums, par to elektroniski informēti ieinteresētie vecāki un skolotāji, kā arī sniegta informācija semināros ASV un Latvijā.
 7. Padomdošanas funkcija LVA, sagatavojot skolotāju kursus Latvijā, diasporas bērnu nometni un informatīvo vietni „Māci un mācies latviešu valodu!”
 8. Dalība komisijā, kas apkopoja un izskatīja pieteikumus valsts piešķirtā finansējuma saņemšanai diasporas latviešu skolām (trīs komisijas sēdes klātienē un elektroniska informācijas analīze).
 9. Veiktas nelielas iestrādes sadarbībai ar Latvijas vecāku kustību.
 10. Dalība diasporas bērnu nometnē Latvijā. Sagatavoti ieteikumi LVA diasporai domātiem ar izglītību saistītiem pasākumiem, ja tādi tiktu realizēti nākamajos gados.
 11. Dalība konferencē „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai” izglītības darba grupā. Izstrādātas prioritātes un ieteikumi valsts institūcijām, kas nodarbojas ar diasporas izglītības jautājumiem.
 12. Intervija par diasporas izglītības jautājumiem Izglītība un Kultūra par diasporas izglītības un ar latvietības uzturēšanu saistītiem jautājumiem.
 13. Dažas preses relīzes Latvijas medijiem par diasporas aktualitātēm ārpus valsts.

2014. GADA PROJEKTI:

Mazgrāmatiņas (readers), kas papildina darba burtnīcu Roku rokā Latvijā

2014. gadā iecerēts izdot vēl 8 no 33 mazgrāmatiņu (reader) sērijas. Autore būs Una Auziņa, skolotāja Ķīpsalas Internacionālajā skolā Rīgā.

Gramatikas 3. darba burtnīca        

Trešā darba burtnīca šinī sērijā paredzēta vecākām pamatskolas klasēm. Tajās tiek bērniem iemācītas ne tikai gramatikas nianses, bet arī tiek dota iespēja iemācīties vispārīgi par valodu rašanos un citiem tematiem. Darba burtnīca māca gramatiku vieglā veidā, nekaļot tabulas, bet skaidrojot latviešu valodas struktūru loģiskā, bērnam draudzīgā veidā. Autore būs Una Auziņa, skolotāja Ķīpsalas Internacionālajā skolā Rīgā.

LaPa muzeja un pētniecības centra “Mazputniņš” interaktīvas mācībvielas izveide

LaPa muzejs un pētniecības centrs apņemas atlasīt no agrākajos gados izdotajiem uzdevumiem žurnālā “Mazputniņš” mācību vielu, ko varētu pataisīt interaktīvu un izveidot ka bērniem izglītojošu bet tai pašā laikā saistošu nodarbību ko varētu izmantot mācību procesā.

Mājmācības/tālmācības kurss ārzemju latviešu skolām

Tiks izveidots kurss ar apmēram 15 mācību stundām, kur būs apkopotas vienā vietā jau internetā pieejamās latviešu valodas apmācības e-vidē, ko vecāki paši varētu izmantot mācot savus bērnus mājās, izstrādāts mācību plāns šīm stundām, izstrādāti īsi apmācību podcasts/webinars, ko var izmantot mācību procesā. Kurss būs domāts tām ģimenēm, kas nevar apmeklēt latviešu nedēļas nogales skolas dažādu iemeslu dēļ.