Pārskats par IP darbu
No 2000. gada septembra līdz 2001. g. septembrim

PBLA IP locekļi ir Dace Copeland (ASV), Agra Asmus – Vagnere (Kanada), Jāna Tetere (Anglija), Vita Kristovska (Austrālija). Notiek regulāra sazināšanās un informācijas apmaiņa.

Skolas

ASV 2000./2001. g. darbojās 18 pamatskolas ar 482 skolēniem un 5 vidusskolas (3 ziemas un 2 vasaras) ar 194 skolēniem. Kopējais skolēnu skaits bija 676, skolotāju – 230. Iepriecina tas, ka Garezera Vasaras vidusskolā skolēnu skaits 1999. g. bija 96, 2000. g. – 135, bet 2001. g. jau 153. Bez tam šogad klāt nākusi arī jaunā Garezera Sagatavošanas skola, kur bija 26 skolēni, 11 – 13 gadu vecumā.

Kanādā 2000./2001. g. darbojās 5 pamatskolas ar 193 skolēniem un 59 skolotājiem un viena ziemas vidusskola ar 38 skolēniem un 10 skolotājiem. Kopējais skolēnu skaits 231, skolotāju – 69.

Anglijā 1999./2000. g. darbojās 2 pamatskolas ar 42 skolēniem un 24 skolotājiem.

Austrālijas dati nav zināmi.

Pēc ALA Izglītības nozares piecu gadu darba ir iznācis “Latviešu skolu mācību plāns (pamatskolām).” Paldies Dacei Copeland un viņas kolēģiem par lielo darbu.

ALA Apgāds piedāvā ārzemēs un Latvijā iznākušās grāmatas.

Izglītības darba sanāksme. Izpildot 2000. g. 17. un 18. septembra IP un IZM sanāksmes dalībnieku lēmumu rīkot darba sanāksmes reizi divos gados, IP ir sākusi plānot 2002. g. tikšanos. Šis sanāksmes mērķis būs vēstures mācības materiālu un skolotāju metodikas izveidošana ārzemju latviešu skolām.

Iespējamais sanāksmes darba plāns ir pārrunāts ar IP locekļiem, kā arī ar GVV direktori Elīsu Freimani, Andri Tomašūnu, Raiti Ābelnieku, bijušo MLĢ vēstures skolotāju, Uldi Neiburgu, Latvijas Kara muzeja II pasaules kara vēstures nodaļas vadītāju u.c. Turpinās darbs pie sanāksmes plānošanas un iespējamo referentu apzināšanas.

Vēstures konference. IP nespēja izpildīt 2000. g. septembra PBLA valdes sēdes lēmumu rīkot vēstures konferenci Latvijas skolotājiem, intereses un resursu trūkuma dēļ. Sekojot LAAJ priekšsēža Jāņa Daliņa ieteikumam no jauna pārvērtēt šo projektu, esmu iepazinusies ar dažādiem IZM (ieskaitot vēstures mācības materiālu sarakstu) un Latvijas Vēstures skolotāju asociācijas materiāliem un vairākām grāmatām un dokumentu krājumiem par II pasaules karu un tā sekām. Esmu arī pārrunājusi iespējas ar Lindu Kovaļevsku, Andri Tomašūnu, Raiti Ābelnieku, Uldi Neiburgu, Andrievu Ezergaili u.c. Vēstures skolotājiem notiek dažādi semināri. Latvijas Vēstures skolotāju asociācija ik gadu augustā pulcējas vēstures dienās, lai strādātu pie savas profesionālās kvalifikācijas celšanas un spriestu par dažādiem jautājumiem, ieskaitot pretrunīgu vēstures faktu mācīšanu. LVSA sadarbojas ar IZM. Pastāv iespēja, ka mēs varētu kaut ko piedāvāt profesionālā līmenī vēstures dienu ietvaros.

Trīsreiztrīs. No 1981. g. līdz 2001. g. rudenim ir notikušas 129 nometnes ar tuvu pie 17, 000 dalībniekiem.

2001. gada nometnes

Austrālijā – no 2. – 8. janvārim, Adelaidē. Saietu, kuŗā piedalījās 76 dalībnieki vadīja Andis un Rudīte Bērziņi.

Latvijā – nometnes notika no 1. – 8. jūlijam Smiltenē, Līgas un Māra Kozlovsku vadībā, ar 272 dalībniekiem (29 no Rietumiem, 9 no Krievijas); un no 15. – 22. jūlijam Rucavā, Daces Jurkas vadībā, ar 300 dalībniekiem (49 no Rietumiem un 10 no Krievijas). Abās nometnēs piedalījās arī kupls skaits vietējo. Raksti par nometnēm ievietoti visās ārzemju latviešu avīzēs.

Anglijā – Almēlijas 3×3 Straumēnos (latviešu valodā) no 25. jūlija – 4. augustam, vadītāja Daina Vītola, dalībnieku skaitu nav vēl izdevies uzzināt; 3×3 Straumēnos, no 5. – 12. augustam, vadītāja Dace Lieģe, 75 dalībnieki. Šķiet, ka Anglijā 3×3 pārtop galvenokārt par bērnu nometnēm, kur pieaugušo nodarbību nav tik daudz kā pārējās nometnēs.

ASV – Garezerā, no 12. – 19. augustam, ar 112 dalībniekiem, Amandas Jātnieces vadībā, un Katskiļos, no 12. – 19. augustam, ar 239 dalībniekiem, Ingrīdas Jansones vadībā.

20. un 21. oktobrī Klīvlandē notiks ASV 3×3 padomes sēde.

2002. g. 3×3 nometnes notiks Brisbenē, no 2. – 8. janvārim, vad. Arnis un Māra Siksnas; Skrundā, no 30. jūnija – 7. jūlijam, vad. Daiga un Aldis Bitinieki; Neretā, no 14. līdz 21. jūlijam, vad. Inese Bērziņa; Garezerā, no 11. – 18. augustam, vad. Amanda Jātniece; Katskiļos, augustā, vad. Ingrīda Jansone un Straumēnos, jūlijā un augustā.

Informācija par 3×3 globāli ir atrodama Internetā http.//www.3×3.lv

Vispārīgā IP priekšsēdes darbība

Visu gadu veicu IP priekšsēdes pienākumus, vadīju Ģimenes atbalsta koordinācijas centru, piedalījos Latvijas 3×3 nometņu organizēšanā un ASV 3×3 padomes darbībā.

2000. g. 18. novembrī Grand Rapidā un Lansingā runāju par ģimeņu stāvokli Latvijā un PBLA/ĢAKC palīdzības darbu šajā jomā.

2000. g. decembrī Kultūras dienās Adelaidē referēju par IP/IZM rīkoto izglītības darba sanāksmi Rīgā, 2000. g. septembrī.

No 2001. g. 2. – 8. janvārim piedalījos 3×3 Adelaidē, kura vadīju ievirzi “Mūsdienu latviskā dzīves ziņa.”

No 2001. g. 12. – 19. augustam piedalījos 3×3 Garezerā.

2001. gada vasarā strādāju Latvijā no 3. jūnija – 1. augustam.

Kopā ar Māru Tupesi vadīju kursus Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā (vienu nedēļu), Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā “Attīstība” (divas nedēļas), Rīgas Skolu valdē (vienu nedēļu), un Medicīnas akadēmijas psichosomatiskās medicīnas un psichoterapijas katedrā (vienu dienu). Visu kursu beigšanas apliecībās PBLA ir minēta kā kursu līdzrīkotāja.

Apmēram 80 stundas pavadīju ĢAKC darbā izvērtējot un plānojot darbību, sagatavojot dažādus materiālus un apmeklējot atbalsta grupas Līvānos, Limbažos un Īslīcē. 27. jūlijā notika ĢAKC valdes sēde.

Kopā ar Andreju Ozoliņu un ĢAKC izpilddirektori Mārīti Priekuli apmeklēju LR Ministru prezidentu, Izglītības un zinātnes un Labklājības ministrus, lai pārrunātu valsts atbalstu ĢAKC un citus jautājumus. Personīgi bija izdevība par ĢAKC runāt arī ar Prezidenti Vairu Vīķi – Freibergu. Lai gan visi ĢAKC darbību novērtē ļoti atzinīgi, valsts finansiālais atbalsts, liekas, vēl būs ilgi jāgaida.

Piedalījos divās Latvijas 3×3 padomes sēdēs un 2002. g. programmu plānošanā. Apzinu lektorus 2002.g. nometnēm.

24. jūlijā, pilī, saņēmu IV šķiras Trīszvaigžņu ordeni.

Daudzo PBLA IP pasākumu dalībnieku un darbinieku kā arī savā vārdā sirsnīgi pateicos PBLA priekšsēdim, valdei un darbiniekiem par sadarbību un atbalstu.

Līga Ruperte
PBLA IP priekšsēde
ĢAKC vadītāja