Apsveicam! Latvijas KM Dace Melbārde šogad ievēlēta UNESCO Ģenerālas konferences 39. sesijas viceprezidentes amatā.

03.11.2017

195 UNESCO dalībvalstis Parīzē lemj par globālajiem izaicinājumiem izglītībā, zinātnē un kultūrā

Vienuviet pulcējot pārstāvjus no 195 dalībvalstīm, šajās dienās Francijā, Parīzē norisinās UNESCO Ģenerālās konferences 39. sesija ar mērķi izvērtēt pēdējos divos gados paveikto un noteikt organizācijas darbības programmu virzienus un budžetu 2018. līdz 2021. gadam izglītībā, zinātnē un kultūrā. Īpaša nozīme tiks pievērsta UNESCO iesaistei ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. Konferencē piedalās arī Latvijas Republikas delegācija.

Latvijas delegācijas galvenie uzdevumi ir pārstāvēt Latvijas intereses, paužot  valsts pozīciju dalībvalstu politiskajās debatēs. Tāpat Latvijas pārstāvji piedalīsies nozaru komisiju darbā, kurā dalīsies Latvijas pieredzē, piedāvājot savu ieguldījumu un ekspertīzi  UNESCO programmu īstenošanā.

“Tuvojoties Latvijas simtgadei, mēs varam justies priviliģēti būt starptautiskās dienaskārtības veidotāju vidū. Mūsu aktīvā līdzdalība UNESCO darbā ir Latvijas sabiedrības solidaritātes atzīšana starptautiskajā kopienā. Esam pārliecināti, ka UNESCO ir viena no lielākajām starptautiskajām organizācijām un sadarbības platformām, kur Latvija var dalīties savā pieredzē un vienlaikus mācīties no citiem,” tā savā uzrunā UNESCO Ģenerālās konferences 39. sesijā uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidente, Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Latvijas delegācijas vadītāja Dace Melbārde šogad ievēlēta UNESCO Ģenerālas konferences 39. sesijas viceprezidentes amatā.

Šogad Ģenerālās konferences 39. sesijā 10. novembrī notiks arī jaunās UNESCO ģenerāldirektora amata kandidātes Odrijas Azulē (Audrey Azoulay) apstiprināšana jaunievēlētajā amatā, kura savus amata pienākumus sāks pildīt šī gada 15. novembrī, pārņemot tos no līdzšinējās UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas.

Konferences laikā norisināsies arī vairāki pasākumi un diskusijas par aktualitātēm izglītībā, zinātnē, kultūrā, kā arī komunikācijas un informācijas nozarē. Trešdien, 1. novembrī notiek izglītības ministru paneļdiskusija par atbildības un caurskatāmības lomu izglītībā ANO Ilgtspējas attīstības 4.mērķa “Izglītība 2030: ceļā uz iekļaujošu, taisnību un kvalitatīvu izglītību un mūžizglītību visiem” sasniegšanā; 6. novembrī plānota globālā pārskata prezentācija “Pasaules tendences vārda brīvībā un mediju attīstībā 2017/2018”, uzsverot žurnālistu drošības jautājumu; tāpat 6. novembrī notiks apaļā galda diskusija par izaicinājumiem mantojuma aizsardzībā konfliktu skartās teritorijās, piedaloties arī Irākas un Mali kultūras ministriem; 10. novembrī notiks jauna ziņojuma prezentācija par robotikas ētiku, ar ko iepazīstinās UNESCO Pasaules Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisija (COMEST) un paraugdemonstrējumi robotikā un mākslīgā intelekta jomā.

UNESCO Ģenerālās konferences 39. sesija norisinās UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, Francijā no šī gada 30. oktobra līdz 14. novembrim.

UNESCO Ģenerālā konference ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija, kas pulcē visu dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izvērtētu iepriekšējā darbības posma rezultātus, izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs.

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante