PBLA Izglītības padomes paziņojums presei

14.02.2020

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (PBLA IP) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina konkursu diasporas latviešu skolu un izglītojošu pasākumu atbalstam 2020. gadam valstīs ārpus Eiropas. Finansējumu piešķir Latviešu valodas aģentūra (LVA) no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Finansējumam drīkst pieteikties latviešu skolas ASV, Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā un Dienvidāfrikā. Eiropas latviešu nedēļas nogales skolu finansējumu administrē Eiropas Latviešu apvienība. Šogad latviskās izglītības atbalstam pasaulē ārpus Eiropas ir pieejami EUR 44 820 latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām, kā arī EUR 37 800 izglītojošu pasākumu nodrošināšanai (semināri, kursi, meistarklases, konferences vai ceļa izdevumi skolotāju nokļūšanai uz diasporas skolotāju kursiem Latvijā vai mītnes zemēs).

Līdzekļus augstāk minētajiem pasaules reģioniem administrēs PBLA, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar LVA. Līdzekļu sadali veiks PBLA IP Finansējuma komisija, vadoties pēc konkursa nolikumiem, kurus var atrast LVA mājaslapā www.valoda.lv un PBLA mājaslapā www.pbla.lv/izglitiba/.

Lai pieteiktos diasporas skolu finansējumam un izglītojošo pasākumu finansējumam, tiek rīkoti divi konkursi, kam katram ir savs nolikums. Pieteikšanās vienam konkursam neizslēdz pieteikšanos otram.

PBLA aicina skolu pārziņus iepazīties ar abu konkursu nolikumiem un pieteikt savus projektus līdz 2020. gada 16. martam. Pirms pieteikšanās, lūdzam uzmanīgi iepazīties ar konkursu nolikumiem.

Saskaņā ar nolikumu Finansējuma komisija apkopos pieteikumus un veiks fianansējuma sadali četru nedēļu laikā, slēdzot līgumus ar mītņu zemju centrālajām organizācijām: ALA (ASV), LNAK (Kanāda), LAAJ (Austrālija). Valstīs, kurās centrālās organizācijas nepastāv, līgumi tiks slēgti ar skolu vadību. Līdzekļus saņemot, skolas pārzinim (vadītājam) būs jāpiekrīt iesniegt atskaites un finansu dokumentus par saņemtā atbalsta izlietojumu līdz 2020. gada 15. novembrim.

Pieteikumi aizpildāmi un iesūtāmi elektroniski. Pieteikuma anketa skolu līdzfinansējumam: http://ejuz.lv/pblaskolas2020. Pieteikuma anketa izglītojošu pasākumu līdzfinansējumam: http://ejuz.lv/pblapasakumi2020.

Raits Eglītis
PBLA izpilddirektors
E-pasts: raits.eglitis@pbla.lv
Tālr.: +371-6728-2980