PBLA valde un darbinieki valdes sēdes laikā pie Zviedru vārtiem:

Priekšā no kreisās:
PBLA pārstāvniecības vadītāja Linda Kovaļevska, DLA valdes priekšsēdis Andris Bērziņš, KLK priekšsēde Lauma Vlasova, PBLA IP priekšsēde Līga Ruperte, PBLA valdes priekšsēdis Andrejs Ozoliņš, ALA pārstāve Rita Drone, finanču vadītājs Uldis Sēja, LAAJ prezidija priekšsēža vietnieks Dāvids Dārziņš, LAAJ pārstāvis Bruno Krūmiņš;
Aizmugurē:
pārstāvniecības vadītājas vietniece Šarlote Līduma, LCK valdes priekšsēdis Artūrs Cipulis, RLA prezidija priekšsēdis Ali Strunke, LAAJ prezidija priekšsēdis Aivars Saulītis, PBLA KF priekšsēdis Tālivaldis Bērziņš, PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa, ALA valdes vicepriekšsēdis Ēriks Krūmiņš, LNAK valdes priekšsēdis Tālivaldis Kronbergs, PBLA valdes priekšsēža vietnieks, ALA priekšsēdis Jānis Kukainis, LNAK padomes loceklis Jānis Mežaks, LNAK padomes loceklis Varimants Plūdons, ALA priekšsēža vietnieks Pēteris Blumbergs

PBLA rezolūcijas:

1. LATVIETI TUVUMĀ, LATVIETI TĀLUMĀ!
Pasaules brīvo latviešu apvienība, veicot savu daļu mūsu kopējās demogrāfiskās krīzes pārvarēšanā, izsludina 2000. gadu par LATVIEŠU TAUTAS DZĪVĀ SPĒKA SAGLABĀŠANAS UN ATJAUNOŠANAS IESĀKUMU. PBLA ļoti nopietni aicina Latvijas Saeimu un valdību, kā arī katru latvieti, latviešu organizāciju un draudzi, tēvzemē un pasaules tālēs veltīt šim mērķim savas domas, lūgšanas, darbus un līdzekļus!
Atbildība par latvju tautas izdzīvošanu ir vienīgi mūsu pašu rokās. AR DIEVA PALĪGU GĀDĀSIM SAULES MŪŽU LATVIEŠU ĢIMENEI UN SAULES MŪŽU LATVIEŠU TAUTAI!
2. Pasaules brīvo latviešu apvienība aicina Latvijas Republikas valdību un Rīgas Pilsētas domi nodrošināt Okupācijas mūzeja darba turpināšanu pašreizējā ēkā, kas atspoguļo tautas drūmo pagātni okupācijas laikā.
3. Lai novērstu varbūtējus interešu konfliktus, PBLA valde iesaka Okupācijas mūzeja padomei mainīt mūzeja statūtus, lai padomē nedarbotos mūzeja darbinieki.
4. Atzīmējot noziedzīgā Molotova – Ribentropa pakta 60. gadskārtu un tā traģiskās sekas, komūnisma režīmam iznīcinot Latvijas valsts neatkarību un daļu no mūsu tautas deportējot uz Padomju Savienības vergu nometnēm, PBLA valde atzīst, ka līdz šim dzīvi palikušie latvieši bijušajā Padomju Savienībā nav saņēmuši pienācīgu atbalstu, lai viņi varētu iekļauties mūsu valsts un tautas atjaunošanās procesā. Tādēļ PBLA valde iesaka:

a) visiem izsūtītiem un represētiem Latvijas pavalstniekiem, kā arī viņu pēcnācējiem, dot arī turpmāk iespēju atjaunot viņu Latvijas pavalstniecību, saglabājot mītnes valsts pavalstniec ību;
b) izstrādāt un financēt programmas, kas dod iespēju izsūtīto dzīves vietās uzturēt latviešu izglītības un kultūras pasākumus;
c) personām un ģimenēm, kas vēlas atgriezties Latvijā, radīt iespēju attīstīt normālus dzīves apstākļus un financiālu nodrošinājumu.

5. Atzīstot savas tautas vēstures zināšanu lielo nozīmi tēvzemes mīlestības un valstiskās apziņas attīstīšanā un kopšanā, Latvijas skolās vēstures mācīšanai ir jāpievērš vislielākā vērība. PBLA valde ir pārliecināta, ka to vissekmīgāk var veikt, mācot Latvijas vēsturi kā atsevišķu priekšmetu, kas neizslēdz vēstures kopsakarību ar pasaules polītiskiem un kultūrāliem notikumiem.
PBLA valde aicina Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju attiecīgi pārstrādāt vēstures mācīšanas programmu, pirmā vietā liekot latviešu tautas likteņstāstu, mācot Latvijas vēsturi kā atsevišķu priekšmetu.
6. PBLA valde aicina Latvijas valdību veicināt latviešu valodas kā valsts valodas nostiprināšanu Latvijā.
7. PBLA valde saskata, ka šobrīd Latvijas ārpolitikas galvenais uzdevums ir panākt Latvijas uzņemšanu NATO un ES. PBLA atbalstīs Latvijas Republikas Ārlietu ministriju šajā darbā un palīdzēs ar savu darbu un iespējām.

PBLA valdes lēmumi

1. Valde vienbalsīgi pieņem Pasaules Brīvo latviešu apvienības reģistrācijas dokumenta un darbības noteikumu maiņas, kuras sagatavoja Weil, Gotshal & Manges LLP firma, un kas savlaicīgi, š.g. 14. aprīlī, izsūtīta visiem valdes locekļiem ar grozījumu svītrot darbības noteikumu 2.1 paragrafā sekojošu tekstu:
(Note: In determining two thirds (2/3), the resulting number must be rounded up if the decimal is five (5) or greater. This is true for any following paragraphs of these by-laws.)
2. PBLA valde nolemj veidot mācību materiālus latviešu valodas apgūšanai dažādām zemēm un valodām sadarbībā ar Latviešu valodas apguves valsts programmu (LVAVP). Atbildīgā R. Drone.
3. PBLA valde lūdz biedrorganizācijas sūtīt savu izglītības nozares vadītāju (ja tāds ir izraudzīts) uz Izglītības padomes (IP) sanāksmi un tikšanos ar LR izglītības un zinātnes ministru pirms vai pēc PBLA valdes sēdes 2000. gadā. Atbildīgās L. Ruperte un R. Drone.
4. PBLA valde lūdz Izglītības padomi (IP) uzsākt pārrunas ar Saulgriežu vasaras vidusskolu un Eiropas vasaras skolu par to uzņemšanu PBLA IP projektu skaitā, kā arī par šo skolu darbības koordinēšanu un, varbūt, iespējamu apvienošanos, ja to atbalstītu abu skolu organizatori un vadības. Atbildīgās L. Ruperte un R. Drone.
5. PBLA valde apstiprina sekojošu PBLA Kultūras fonda (KF) darbības noteikumu 2.2 punkta maiņu:
KF valde sastāv no:
priekšsēža, kuŗu izrauga PBLA valde,
priekšsēža vietniekiem, kuŗus izrauga centrālās organizācijas,
vice-priekšsēžiem, kas ir centrālo organizāciju kultūras daļu/nozaŗu vadītāji, ja tādi ir izraudzīti, viņu pilnvaru laikā,
10 KF nozaŗu priekšsēžiem, kuŗus uz trīs (3) gadiem izrauga centrālās organizācijas kārtībā, ko nosaka šo noteikumu 2.5 pants.
6. 2000. gada budžetā valde proponē paredzēt sekojošas summas speciālu projektu kontā.

– $ 12,000 publikācijai “Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940. – 1990.”, kuru izdos Daugavas Vanagu (DV) centrālā valde.
– $ 15,000 demografijas projektiem;
– $ 5,000 latviešu valodas mācīšanai Krievijā;
– $ 3,000 latviešu kultūras centram Sibīrijā;
– $ 27,500 LR Ārlietu ministrijai NATO projektu atbalstam;
– $ 5,000 J. Riteņa grāmatas atbalstam;
– $ 5,000 Aizsardzības darba grupai Vašingtonā atbalstam;

Speciālo projektu budžets nedrīkst pārsniegt $ 80,000;
Kopējais $ 350,000.
7. Integrācijas programmas izstrādāšanai katrs valdes loceklis iesūtīs savus ieteikumus L. Kovaļevskai līdz šī gada 1. jūlijam.
8. PBLA rīkotā konference par Latvijas demogrāfiskiem jautājumiem notiks šī gada 29. oktobrī Reiterna namā Mārstaļu ielā 2. Konferences sagatavošanu vadīs Ē. Krūmiņš.
9. PBLA valdes pārstāvji tiksies ar Saeimas Juridiskās daļas vadītāju G. Kusiņu, lai sekmētu labvēlīgāku vēlēšanu izkārtojumu ārzemēs – iespēju balsot pa pastu pirms vēlēšanu dienas u.c. – 8. Saeimas vēlēšanās.
10. Rīgas 800 gadu jubilejai PBLA izgatavos izstādi par ārzemju latviešu rosmēm. Tam 2000. gada budžetā būs paredzēti $ 3,000.
Projekta komitejā darbosies A.Cipulis, B.Krūmiņš un T. Bērziņš.
11. PBLA valde iesaka biedru organizācijām eventuāli nodot savus archīvus Latvijas Valsts archīvam.
12. A. Ozoliņš un L. Kovaļevska sagatavos pārstāvniecības darbinieku pienākumu sarakstu un nosūtīs to valdes locekļiem.
13. Par informācijas jautājumu atrisināšanu un sadarbību ar ALA veidoto projektu Internetā turpmāk kārtos A. Saulītis.
14. No 1999. gada budžeta valde piešķir:

a) $ 1,500 latviešu mājai Baškortastanā;
b) $ 5,000 Latvijas Aizsardzības darba grupai Vašingtonā.

15. Nākošās sēdes darba kārtībā ir jāparedz ziņojumi par PBLA komisiju darbību.
16. Nākošā gada valdes sēde notiks 2000. gada 18. septembra nedēļā. Sēdes ietvaros notiks 1 dienas izbraukums uz Rēzekni.
17. Komisiju izraudzīšana.

Valde apstiprina sekojošās komisijas, projektu vadītājus un referentus.

1. Finanču komisija – U. Sēja, priekšsēdis, A. Ozoliņš un A. Saulītis. Padomnieks – V. Kārklis.
2.Informācijas komisija – P. Blumbergs, priekšsēdis, A. Ozoliņš, V. Plūdons, J. Mežaks, A. Saulītis.
3. Referents ārzemju latviešu izdzīvošanas problēmu risināšanai – T.Kronbergs.
4. Valdes sēdes rīkošanas priekšdarbu veicēja – L. Kovaļevska.
5. A. Tomašūna un G. Kurloviča Latvijas vēstures grāmatas vidusskolām projekta koordinators – Ē. Krūmiņš.
6. Demografisko jautājumu/projektu koordinators – Ē. Krūmiņš, priekšsēdis, J. Kukainis, D. Dārziņš.
7. Diasporas programmas referente – L. Vlasova, priekšsēde, R. Drone, L. Kovaļevska.
8. “ Rīga 800” projekta komisija – A. Cipulis, priekšsēdis, T. Bērziņš, B. Krūmiņš.
18. PBLA valdes nākošā gada darbības virzieni:
Demokratijas un nacionālās pašapziņas attīstības veicināšana Latvijā.
Latviešu kopības uzturēšana.
Latviskās izglītības un kultūras veicināšana Latvijā un ārzemēs.
Atbalsts stipru, nesašķeltu ģimeņu attīstībai, kas veicinātu Latvijas dzīvā spēka uzlabošanos.
Pozitīva Latvijas tēla veidošana un nepatiesas informācijas atspēkošana.
Apziņas uzturēšana Latvijā un ārzemēs par latviešu tautas un Latvijas likteņgaitām.
Latvijas militārā un ekonomiskā drošība.

Lēmumi pieņemti PBLA valdes sēdē no 7.- 9. jūnijam, Rīgā, Arhitektu namā