LVA finansējums piešķirts 20 diasporas latviešu skolām ārpus Eiropas

17.04.2020

Aizvadītajā nedēļā noslēdzās līdzekļu sadale ASV, Kanadas, Austrālijas un Dienvidāfrikas latviešu skolām. Šogad latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām ārpus Eiropas bija pieejams Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” 44 820 EUR apmērā. Salīdzinājumā ar 2018. un 2019. gadu, finansējums šogad ir pieaudzis par 20–25%. Finansējumu arī šogad administrē Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA). Pieteikumu iesniegšana konkursam noslēdzās 23. martā, kopā saņemti 21 skolas pieteikumi, no kuriem viens pieteikums skolas nometnei tika pārcelts uz konkursa pasākumu sadaļu.

Konkursa Finanšu komisija, ko veido PBLA Izglītības padomes locekļi, skolas vērtēja pēc stingriem kritērijiem, kas bija noteikti konkursa nolikumā. Komisija vērtēja gan skolēnu un mācību stundu skaitu attiecīgajā skolā, gan arī līdzekļu pieprasījuma mērķu atbilstību nolikumam. Rezultātā finansējums EUR 44 820 apmērā sadalīts šādi: 11 skolas ASV (tai skaitā vasaras vidusskola “Kursa”) saņems 25 660 EUR; piecas skolas Austrālijā (tai skaitā Annas Ziedares vasaras vidusskola) – 12,600 EUR; trīs skolas Kanadā – 5817 EUR; viena skola Dienvidāfrikas Republikā – 743 EUR. Vidēji vienai skolai piešķirts ir ap 2135 EUR; lielākā summa, ko saņem viena skola ir nedaudz virs 5000 EUR, bet mazākā – 420 EUR. Lielākās summas tika piešķirtas skolām, kurām ir augstākas telpu īres izmaksas, kā arī lielāki apdrošināšanas izdevumi.

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju, arī diasporas skolas pasaulē mēģina pielāgoties  jaunajiem apstākļiem savās valstīs, kur klātienes pulcēšanās ir aizliegta. Daudzas skolas ārkārtas situācijas apstākļos darbojas attālināti, tiekoties tiešsaistes platformās. Vairāki desmiti diasporas pedagogu, tajā skaitā arī ASV, Austrālijas un Kanadas latviešu skolu skolotāji, šobrīd piedalās LVA organizētajos ClassFlow apguves intensīvajos tālmācības kursos, lai nodrošinātu interaktīvas nodarbības savu skolu audzēkņiem. Tādēļ arī finansējumu saņēmušās diasporas skolas ir aicinātas pielāgot un nepieciešamības gadījumā mainīt finanšu izlietojuma mērķi, iepriekš to saskaņojot ar PBLA Finanšu komisiju. Skolas ir mudinātas iegādāties tiešsaistes mācību platformu lietošanas abonementus, nepieciešamo tehnisko aprīkojumu attālināto mācību nodrošināšanai u.tml.

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju uz nenotiektu laiku – līdz brīdim, kad būs skaidrs, vai pasākumus rudenī būs iespējams īstenot klātienē, vai neklātienē – ir atlikta konkursa otra daļas, t.i. izglītojošo pasākumu (semināru, kursu, meistarklašu, konferenču) finansējuma sadale. LVA finansējums no IZM budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” izglītojošu pasākumu nodrošināšanai ārpus Eiropas šogad ir 37 800 EUR.

PBLA Izglītības padome un LVA izsludināja konkursu diasporas latviešu skolu un izglītojošu pasākumu atbalstam valstīs ārpus Eiropas šī gada 14. februārī. Kā noteica konkursa nolikums, finansējumam drīkstēja pieteikties latviešu skolas ASV, Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā un Dienvidāfrikā. Konkursu nolikumi pieejami LVA mājaslapā www.valoda.lv un PBLA mājaslapā www.pbla.lv/izglitiba/. Eiropas latviešu nedēļas nogales skolu finansējumu administrē Eiropas Latviešu apvienība.

Raits Eglītis, PBLA izpilddirektors, e-pasts: raits.eglitis@pbla.lv
Aija Otomere, LVA diasporas projektu koordinatoore, e-pasts: aija.otomere@valoda.lv