PBLA KF&P valdes priekšsēdis

Juris Ķeniņš
35 Foxmeadow Rd.
Toronto, ON M9R 1E3 CANADA
E-pasts: gkenins@rogers.com

PBLA Kultūras fonda un padomes pārskats
PBLA KF&P apbalvojumi
PBLA KF&P līdzekļu pieprasījumi

PBLA kultūras fonda un padomes pārskats

PBLA Kultūras fonds dibināts 1972. gadā. Tā uzdevums bija atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi, kā arī latviskās izglītības pasākumus, kas veicināja mūsu nacionālo pastāvēšanu trimdā. 2021.g. decembrī, PBLA valde pieņēma lēmumu paplašināt KF darbību ar uzdevumiem:

  • koordinēt PBLA kultūras nozaŗu darbību pasaulē;
  • pārstāvēt ārzemju latviešu kultūras darbu Latvijā;
  • atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi ārpus Latvijas, un celt tās atpazīstamību;
  • godināt izcilus latviešu kultūras sasniegumus un godalgot to veicējus;
  • gadskārtējos konkursos ar līdzekļiem atbalstīt kultūras projektus ārpus Latvijas un Latvijā saistībā ar diasporu.

PBLA KF&P valde sastāv no priekšsēža un vice-priekšsēža, kuŗus izrauga PBLA valde, un no centrālo organizāciju kultūras daļu/nozaru vadītājiem. KF&P darbojas 12 nozares: humānitāro un sociālo zinātņu, technisko un dabas zinātņu, rakstniecības, preses, mūzikas, teātŗa, tēlotājas mākslas, daiļamatniecības un lietišķās mākslas, tautas un mākslas deju, dziesmu svētku, filmu un paidagoģijas nozares.

PBLA KF&P līdzekļi galvenokārt rodas no centrālo organizāciju gadskārtējām un PBLA budžetā paredzētām iemaksām. Ar šiem līdzekļiem KF&P atbalsta kultūras un izglītības darbu gan mītņu zemēs, gan Latvijā. Kandidātus un darbus KF&P apbalvošanai var pieteikt nozaŗu priekšsēžiem vai KF&P valdes locekļiem organizācijas un atsevišķas personas līdz katra gada 1. oktobrim.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds un padome un Latvijas Valsts arhīvs sadarbībā ar Latvijas Valsts kino un foto dokumentu arhīvu, Latvijas Akadēmisko bibliotēku, Valsts Mākslas muzeju, Latvijas Vēstures muzeju, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeju un citām kultūras un mākslas iestādēm 2004. gada oktobrī rīkoja Trimdas kultūras konferenci.

Otrā PBLA KF&P zinātniskā konference notika 2014.gadā, no 4. līdz 7. oktobrim Latvijas Nacionālā bibliotēkā Rīgā “Latvija ārpus Latvijas”. Trešā konference notika 2019. gada 30. septembrī un 1. oktobrī Cēsīs.

PBLA Kultūras fonda un padomes apbalvojumi

Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds un padome (PBLA KF&P) aicina pieteikt kandidātus 2023. gada PBLA Kultūras fonda un padomes apbalvojumiem humanitāro un sociālo zinātņu, technisko un dabas zinātņu, lietišķās mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, deju, teātŗa, filmu, dziesmu svētku un tēlotājmākslas nozarē.

PBLA Kultūras fonda un padomes uzdevums ir atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi un godalgot izcilus latviešu kultūras sasniegumus un darbiniekus, kā arī veicināt nacionālo pastāvēšanu, atbalstot skolas un latvisko audzināšanu. Par PBLA Kultūras fonda un padomes godalgas kandidātiem izvirzāmi ārpus Latvijas dzīvojoši, panākumiem bagāti latviešu autori, mākslinieki, komponisti, kultūras, izglītības un jaunatnes darbinieki, kā arī cittautieši, kuri veicina latviešu kultūras atpazīstamību ārpus Latvijas. Atsevišķos gadījumos kandidāti var arī būt Latvijā dzīvojošas personas par to īpašu ieguldījumu latviešu diasporas kultūras dzīvē. Tāpat PBLA KF&P godalgas tiek piešķirtas arī par zinātniskiem darbiem, daiļliteratūras un preses publikācijām, tēlotājmākslas darbiem, daiļamatniecības un lietišķās mākslas darbiem, kā arī veikumiem skaņu, teātra un deju mākslā, skolu un jaunatnes audzināšanas darbā.

PBLA Kultūras fonds un padome piešķir apbalvojumus četrās kategorijās. Visaugstākie apbalvojumi ir PBLA Kultūras Fonda un padomes Goda balva un Goda diploms, kas ir vienlīdzīgas pirmās pakāpes godalgas. Tāpat PBLA KF&P valde, vadoties pēc iesūtītajiem pieteikumiem, lemj par Krišjāņa Barona balvu (rakstītam vārdam) un Atzinības rakstu piešķiršanu. Godalgu pieteikumi jāiesūt attiecīgās nozares vadītājam, sniedzot rakstisku pamatojumu par šī kandidāta sasniegumiem un pievienojot divas (2) atsauksmes vēstules. PBLA KF&P noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai veikumus tajā pašā nozarē var godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) gadiem.

Plašāka informācija:

PBLA KF&P noteikumu izvilkums par godalgošanu (DOC)
PBLA KF&P apbalvojumu pieteikuma veidlapa (DOC) / (PDF)

PBLA Kultūras Fonda un padomes apbalvojumi:

KF&P nozaru vadītāju saraksts:

Humānitāro un sociālo zinātņu nozare
Priekšsēdis Guntis Šmidchens
University of Washington,
Scandinavian Department Baltic Studies Program
Box 353420 Seattle WA 98195-3420 USA
E-pasts: guntiss@uw.edu

Lietiskās mākslas nozare
Priekšsēde Lilita Spure
0s230 Church St.
Winfield, IL 60190 USA
E-pasts: lilitaspuris@ymail.com

Preses nozare
Priekšsēdis Gunārs Nāgels
Ģertrūdes iela 4 – 3
Rīga, LV-1010
E-pasts: gunars@nagels.lv

Rakstniecības nozare
Priekšsēde Vita Gaiķe
4 Credit Union Drive
Toronto, ON Canada M4A 2N8
E-pasts: vita_gaike@hotmail.com

Tautas un mākslas deju nozare
Priekšsēde Iveta Rone
4 Wilona Ave.
Greenwich NSW 2065 AUSTRALIA
E-pasts: Iveta.Ronis@tafensw.edu.au
Latviešu tautas deju kopas ārpus Latvijas

Mūzikas nozare
Priekšsēdis Juris Ķeniņš
35 Foxmeadow Road
Toronto, ON M9R 1E3
CANADA
E-pasts: gkenins@rogers.com

Pedagoģijas nozare
Priekšsēde Elita Pētersone
15 Cherrystone Dr.
Toronto, ON M2H 1R8 CANADA
E-pasts: elitapetersons@sympatico.ca

Teātŗa nozare
Priekšsēde Inta Purva
65 High Park Ave , Suite 2103
Toronto, ON M6P 2R7 CANADA
E-pasts: IntaPurvs@rogers.com

Technisko un dabas zinātņu nozare
Priekšsēdis Arnis Gross
27 Gissing St.
Blackburn South VIC 3130 AUSTRALIA
E-pasts: arnis.gross@deksoft.com

Tēlotājas mākslas nozare
Priekšsēde Guna Mundheim
131 East 69th St. Apt. 9B
New York, NY 10021 USA
E-pasts: gsmundheim@gmail.com

PBLA KF&P līdzekļu pieprasījumi

PBLA Kultūras fonds un padome (PBLA KF&P) izsludinājis pieteikšanos līdzekļu piešķīrumiem 2023. gadā, kuru primārais mērķis ir atbalstīt ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu projektus kultūras, izglītības un jaunatnes darbības laukā. Līdzekļu pieprasījumi jāiesūt līdz 2023. gada 1. martam!

Līdzekļu pieprasījuma veidlapa izdrukai (DOC) / (PDF)

PBLA Kultūras Fonda un padomes piešķīrumi: